Bestemmingsplan, wijzigen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

 • Hoe werkt het?

  Neem eerst contact op met de gemeente. Dan weet u meteen of u kunt vragen om verandering in een bestemmingsplan en hoe u dit doet.

  Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

  De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
  • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Aanpassen bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

 • Wat kost het?

  Dit staat vermeld in de legesverordening, zie Lokale regels.

 • Voorwaarden

  Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

  U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

 • Meenemen

  Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

  • omschrijving van bouwplannen
  • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
  • situatietekeningen en/of plattegrond
 • Verwijzingen

 • Tips

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

  Past de gemeente het bestemmingsplan niet aan? Dan kunt u nog een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.

  Woont u in een buitengebied of wilt u hier een woning kopen, dan kan dit belangrijke beperkingen tot gevolg hebben. Zo kunnen bepaalde uitbreidingen niet toegestaan zijn en kan met name de aankoop van een voormalig agrarisch bedrijf problemen opleveren gelet op de strijdigheid van het gebruik met het bestemmingsplan. Dit kan zelfs zover gaan dat het strijdige gebruik beëindigd moet worden zodat u de woning moet verlaten.

 • Afspraak maken

  Algemeen

  U moet altijd een afspraak maken, dan weet u precies wanneer u aan de beurt bent op een voor u gunstig tijdstip.

  Hoe?

  U kunt via het overzicht van alle producten en diensten meteen een afspraak maken.

Lees voor