Belsuitenlijst 29 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 oktober 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Benoeming medewerker documentaire informatievoorziening. Dhr. J. Relou wordt benoemd tot medewerker documentaire informatievoorziening voor 32 uur per week overeenkomstig de in dit voorstel opgenomen voorwaarden. 3. Aanwijzing stemlokaal. Burgemeester en wethouders besluiten de kantine van gemeentewerken, Breeakkerstraat 2a aan te wijzen als stemlokaal tijdens de tweede kamerverkiezingen op 22 januari 2003. Het vorige stemlokaal Cafe de Ossekop is gesloten. Het stemlokaal is bedoeld voor de inwoners van de wijk de Breeakker. 4. Agenda raad d.d. 31 oktober 2002. Het college neemt de agenda voor de raadsvergadering van 31 oktober 2002 voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Startnotitie BOSE. Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het advies van de werkgroep BOSE. De werkgroep geeft advies op de startnotitie over de Bereikbaarheid Oostelijk deel Stadsregio Eindhoven/Helmond (BOSE). Er zijn vele mogelijkheden om de verkeersproblemen in de regio Eindhoven/Helmond op te lossen. In de startnotitie wordt een selectie gemaakt van de meest kansrijke oplossingen voor de problemen. Het college vult het advies van de werkgroep BOSE aan met de opmerkingen over de aansluitingen, wegcategorisering en wegdimensionering. Het gezamenlijke advies wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie GZ op 4 november 2002. 2. Verlengde Gentiaanlaan. GZ/vrom Het college van burgemeester en wethouders besluit - gezien de positieve effecten op de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid - de Gentiaanlaan en de Verlengde Gentiaanlaan tot de openstelling van de A50 zoveel als mogelijk open te houden voor autoverkeer. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Regeling inburgering oudkomers. De gemeente Son en Breugel ziet af van de deelname aan de Regeling inburgering oudkomers. Het aantal oudere allochtonen, die de Nederlandse taal slecht beheersen en deel willen nemen aan het arbeidsproces is in Son en Breugel te klein om deze regeling in te voeren. 2. Aanvraag uitbreiding kinderopvang. Het college van burgemeester en wethouders doet een aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor financiering van 8 extra kindplaatsen ten behoeve van uitbreiding kinderopvang in 2003. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Evaluatie kermis 2002; organisatie kermis 2003. In 2003 is de kermis van vrijdagvond 13 juni tot en met dinsdag 17 juni op het 17 Septemberplein. De commissie grondgebiedzaken zal in de vergadering van 4 november 2003 worden geïnformeerd. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging voor het elf-elf bal van "De Krutjesrapers". Het college is verhinderd het door "De Krutjesrapers" georganiseerde elf-elf bal, ter gelegenheid van de opening van het carnavalsseizoen 2002 - 2003, bij te wonen. 2. Uitnodiging voor de uitreiking van Brabantse Monumentenprijs 2002. Het college is verhinderd de uitreiking van de Brabantse Monumentenprijs 2002 door gedeputeerde Augusteijn bij te wonen. 3. Uitnodiging voor de receptie van dhr. Jos Keulen, adj. dir. Dienst Brandweer en Rampenbestrijding gem. Eindhoven. Het college is verhinderd de afscheidsreceptie van dhr. Jos Keulen, adjunct-directeur dienst Brandweer en Rampenbestrijding van de gemeente Eindhoven en waarnemend commandant Regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant, bij te wonen.