Besluitenlijst 1 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 april 2003 Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 maart 2003. Het college besluit de notulen vast te stellen overeenkomstig de concept-notulen. 2. Raadsvergadering 3 april 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 3 april 2003 zijn geagendeerd Toegevoegde mededeling: de door 2 wethouders (als loco-burgemeester) gevolgde opleiding rampenbestrijding. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking van 18 maart 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Verkeersbesluit parkeervakken Pieter Breughelplein. Het college besluit tot het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) met onderbord 'alleen in de vakken' op het Pieter Breughelplein in Breugel, waardoor voertuigen alleen in de aangegeven vakken geparkeerd mogen worden. 3. Regionaal Ruimtelijk Plan. Van de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal Ruimtelijk Plan wordt kennis genomen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vervolgaanpak muziekonderwijs. Het college neemt kennis van de brieven aan een tweetal muziekscholen waarin de vervolgaanpak wordt beschreven naar aanleiding van het advies van de commissie Burgerzaken d.d. 13 maart 2003 over het muziekonderwijs. 2. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2003-2002. Het college besluit het jaarverslag leerplicht schooljaar 2001-2002 als ingekomen stuk ter inzage te leggen voor de commissie Burgerzaken. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Intrekking milieuvergunning. Het college besluit een milieuvergunning definitief in trekken. 2. Gedeeltelijke intrekking milieuvergunning. Het college besluit (een gedeelte van) een milieuvergunning definitief in trekken.