Besluitenlijst 1 februari

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 1 februari downloaden of nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 1 februari 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 januari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Son en Breugel.
Het college besluit de raad voor te stellen te besluiten:
1. tot intrekking van het huidige, in 1997/1998 vastgestelde inkoop en aanbestedingsbeleid Gemeente Son en Breugel;
2. tot vaststelling en borgen van het inkoop- een aanbestedingsbeleid gemeente Son en Breugel vanaf 01-04-2005;
3. het bureau inkoop en aanbestedingen te mandateren tot het deponeren van de algemene inkoopvoorwaarden.

2. Aanvraag bouwvergunning S.T.E.
Het college besluit aan de ingediende zienswijzen voorbij te gaan en de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS.

3. Verslag Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 24 januari 2005.
Het college:
1. neemt kennis van het verslag van de stuurgroep van 24 januari 2005 en de toelichting bij de agenda;
2. besluit de uitvoering van het beplanten van de wal bij de A-kavels uit te stellen tot na de zomer;
3. stemt in met het aanbrengen van een middengeleider in de Boslaan;
4. besluit de uitvoering van de herinrichting van de brug over het Wilhelminakanaal uit te stellen tot na de zomer;
5. stemt in met opdrachtverlening voor de herinrichting van de Dommelstraat en het dekkingsvoorstel.

4. Aanbesteding slopen 12 woningen Zandstraat en voormalige Pastorie.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. om het slopen van de oude pastorie en 12 woningen aan de Zandstraat op te dragen aan Meulendijks Bulldozer en Transport B.V. te Nuenen;
2. de sloop van de 12 woningen direct uit te voeren en de sloop van de pastorie pas uit te voeren nadat de besluitvorming omtrent het multifunctioneel gebouw is afgerond.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Medische advisering CVV.
Het college besluit voor de medische advisering t.b.v. de deelname aan het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) medisch adviesbureau Vleer uit Gemert aan te wijzen als adviseur, voor een periode van maximaal 4 maanden.

2. Mandatering Wet Kinderopvang.
Het college legt de bevoegdheid om in naam van het college besluiten te nemen over de subsidieaanvragen door gemeentelijke doelgroepen voor de Wet Kinderopvang neer bij het hoofd van de afdeling Werk en Samenleving.

3. CVV gunningsadvies.
1. Het college neemt kennis van de resultaten van de aanbestedingsprocedure;
2. Het college kiest ervoor om met Taxi Botax te Valkenswaard (met het plaatselijke Werotax als onderaannemer) een overeenkomst af te sluiten conform het gestelde in het Programma van Eisen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verzoek om handhaving.
Het college wijst het verzoek tot het treffen van handhavende maatregelen inzake een ver-meende overtreding van de geluidsvoorschriften bij het brandstoftankstation STE af.

2. Bezwaarschriften inzake vestiging voorkeursrecht.
Conform de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, besluit het colle-ge de bezwaarschriften inzake de vestiging van een voorkeursrecht op hun perceel ongegrond te verklaren. De bestreden besluiten worden door het college gehandhaafd.

3. Energiemarkt.
Het college neemt kennis van de problemen die er op dit moment spelen en de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot de energiemarkt