Besluitenlijst 1 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 24 juni 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig bijgevoegde concept-notulen. 2. Vaststelling van gemeentelijke salarisbedragen. Het college stelt de wijzigingen m.b.t. de gemeentelijke salarisbedragen, de eindejaarsuitkering en de eenmalige uitkering als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2003 -2004 vast. 3. Beslissing op bezwaar MLK. Het college geleidt het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften door naar de gemeenteraad en stelt de raad voor, conform het advies, het MLK niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar en ambtshalve het raadsbesluit van 26 april 2001 in te trekken voor zover dat betrekking heeft op de beƫindiging van de subsidierelatie met het MLK per 1 september 2001. 4. Raadsvergadering 3 juli 2003. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 3 juli zijn geagendeerd. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Intentieverklaring Jeugdbeleid. Het college stelt de intentieverklaring bestuurlijke samenwerking jeugdbeleid tussen de gemeenten uit de regio Zuid-oost Brabant en Provincie Noord-Brabant vast. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Onderzoek verplaatsingsmogelijkheden. Het college besluit verder geen actie te ondernemen m.b.t. verplaatsing van de bedrijven van Distributiecentrum Van den Anker en de commissie grondgebiedzaken op 7 juli 2003 hierover te informeren. 2. Aanpassingen voormalig atletiekterrein. Het college stemt in met de door HTC en Springbokken voorgestelde aanpassingen op het voormalig atletiekterrein. 3. Verslag Interne Controle afdeling Sociale Zaken periode januari t/m december 2002. 1. Het college besluit goedkeuring te hechten aan bijgaand intern verantwoordingsverslag van de werkzaamheden verricht binnen de afdeling Sociale Zaken over de periode januari t/m december 2002. 2. Het college neemt voor kennisgeving aan, dat de resultaten van deze rapportage duidelijk aantonen, dat er in de loop van 2002 vooral m.b.t. de tijdigheid van het voeren van heronderzoeken in het kader van de Abw, IOAW en IOAZ sprake is van een sterke verbetering t.o. van de resultaten over 2001. 3. Het college bespreekt met de medewerkers/medewerksters van de afdeling de aanbevelingen en zij zullen dit, voor zover mogelijk, efficiƫnt oppakken en verwerken. Ingekomen stukken 1. Oproepschema bij calamiteiten. Het college stelt het calamiteitenschema vast conform voorstel. 2. Uitnodiging afscheidsreceptie burgemeester Rossou/gemeente Waalre. Het college is verhinderd de afscheidsreceptie van waarnemend burgemeester P. Rossou, gemeente Waalre, bij te wonen.