Besluitenlijst 1 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 1 juni 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 mei 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Begroting SRE.
Het college neemt kennis van de begroting 2005 van het SRE en de reactie daarop van de afdeling Mensen en Geld. Tevens wordt ingestemd met conceptbrief waarin college ingaat op noodzaak van het zoeken naar ruimtescheppende maatregelen enerzijds en het achteraf corrigeren van inflatie

3. Uitvoering rookbeleid.
Met het met de Ondernemingsraad afgesproken rookbeleid wordt alsnog ingestemd met de aantekening dat in het gemeentehuis in één aangewezen werkkamer voorlopig wel gerookt mag worden en dat ook de werkplaats bij de gemeentewerf als rookruimte wordt aangewezen.
Voor het overige geldt :
1. dat binnen de gemeentelijke gebouwen een algeheel rookverbod van toepassing is;
2. dat medewerkers die willen roken dit buiten horen te doen maar niet op plaatsen waar dat een negatieve uitstraling van de organisatie tot gevolg heeft;
3. roken onder werktijd niet wordt toegestaan maar dient te gebeuren in eigen tijd;
4. medewerkers desgevraagd ondersteund worden bij het stoppen met roken bijv. met behulp van hierop gerichte cursussen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkoop Dommelstraat 3.
Burgemeester en wethouders besluiten in te stemmen met het bod voor verkoop Dommelstraat 3.

2. GSM-mast in kerktoren.
Burgemeester en wethouders besluiten aan het verzoek van Orange voor plaatsen GSM-installatie in de kerktoren in beginsel medewerking te verlenen.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beleidsplan WWB 2004 en concept gemeentelijke verordeningen en beleidsregels
Wet werk en bijstand (WWB).
Het college hecht haar goedkeuring aan bijgaand beleidsplan en concept verordeningen en beleidsregels en de daaruit voortvloeiende ontwerp raadsbesluiten
Tevens besluit het college, dat op grond van de Tijdelijke referendumwet de besluiten referendabel zijn.
Bij behandeling in de Raad op 1 juli 2004 betekent dit, dat de besluiten in werking treden per 1 september 2004.

2. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
Het college besluit de aangeboden nota CVV conform vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van de commissie BZ van 16 juni a.s.
In grote lijnen impliceert de nota invoering m.i.v. 1-1-2005 van CVV voor WVG en 75+ (met inkomenstoets) en overgangstermijn voor ontvangers van forfetaire vergoeding van 1-1-2005 tot 1-7-2005. Bij toekomstige verdere ontwikkeling van systematiek gaat college uit van ver-keerskundige (openbaar vervoer-) benadering.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Raamovereenkomst bouwmanagement omnimodel sporthal.
College stemt in met de "raamovereenkomst Bouwmanagement" en mandateert wethouder Overbeek om binnen het in de raamovereenkomst genoemde budget voor de fase
"Voorlopig Ontwerp" en op basis van de daarin beschreven procedures opdrachten te geven aan HEVO.

2. Milieujaarverslag 2003.
Het college besluit in te stemmen met het milieujaarverslag 2003 en dit voor te leggen aan de commissie GZ en de raad.

3. Onderhoud asfaltwegen 2004.
Het college neemt kennis van het aanbestedingsresultaat en het uitvoeringsprogramma voor het onderhoud asfaltwegen en draagt het werk op aan aannemingsbedrijf Janssen de Jong infra. b.v. te Valkenswaard
Het college besluit een 60 km/uur zone op de wegen Sonniuswijk, Brouwerskampweg en Ockhuizenweg in te stellen.

4. 4e Woonwagenlocatie.
Burgemeester en wethouders besluiten om de raad voor te stellen tot het nemen van een voorbereidingsbesluit en de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling te delegeren aan het college.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging jaarlijkse kwaliteitstest brandbestrijding.
Het college woont de jaarlijkse kwaliteitstest brandbestrijding van de Brandweervereniging Regio Eindhoven niet bij.
Datum en tijd: zaterdag 12 juni, vanaf ong. 10.30 uur. Prijsuitreiking 19.30 uur

2. Uitnodiging opening expositie Leolux-Design-Center Eindhoven.
De gemeentesecretaris woont de opening van de expositie in het Leolux-Design-Center Eindhoven bij. Hier zijn de werken van kunstenaars welke meededen aan de 'Olympic Sport & Art Contest' te zien.
Datum en tijd: zondag 6 juni, 11.00 uur
Locatie: Ekkersrijt 4040 te Son

3. Uitnodiging voor een afscheidsbijeenkomst van dhr. De Beaufort.
De burgemeester woont het afscheid bij van jhr. Ir. Willem H.J. de Beaufort, regiohoofd Limburg - Oost-Brabant Staatsbosbeheer.
Datum en tijd: vrijdag 25 juni 2004, vanaf 14.00 uur
Locatie: Bezoekerscentrum Mijl Op Zeven, Moostdijk 15 te Ospel-Nederweert


4. Uitnodiging conferentie "Dwarskijken op zorg"/provincie.
Wethouder Van Ommen bezoekt de conferentie 'Dwarskijken op zorg' over de komende herziening van het zorgstelsel.
Datum en tijd: vrijdag 18 juni 2004, 9.00 - 14.30 uur
Locatie: Provinciehuis

5. Regiobijeenkomst Kamer van Koophandel "Inspiratie voor de toekomst".
De burgemeester woont de regiobijeenkomst bij van de Kamer van Koophandel op 24 of 28 juni bij. Wethouder Bergmans woont de regiobijeenkomst op 5 of 6 juli bij.
Het betreft een regiobijeenkomst met als thema 'Inspiratie voor de toekomst'.
Bij elke bijeenkomst is een andere ondernemer aan het woord.
Datum, tijd en locatie: 24 juni, A. de Koning, Paradigit
Koningshof in Veldhoven
28 juni, W. Hoffmann, Hoffmann Groep
't Speelhuis in Helmond
5 juli, J. van den Boer, Maison van den Boer
Theater Markant in Uden
6 juli, K. van Middendorp, DiabetesDirect
Hotel Vught in Vught

6. Uitnodiging provincie voorlichtingsbijeenkomst subsidieregeling Cultuurhistorisch
landschap St. Oedenrode.
Het college woont de voorlichtingsbijeenkomst inzake de subsidieregeling Cultuurhistorisch landschap St. Oedenrode niet bij.
Datum en tijd: donderdag 3 juni 2004, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Elde-College, Putsteeg 4 in Schijndel