Besluitenlijst 1 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 1 maart 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 22 februari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bouwplan Huize De Vloed.
Burgemeester en wethouders besluiten de zienswijzen ongegrond te verklaren, vrijstelling te verlenen ex artikel 19, lid 2 WRO en onder genoemde voorwaarden de bouwvergunning te verlenen.

2. Planschadevergoeding.
Het college besluit:
1. Het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit waarin het externe advies van SAOZ wordt overgenomen, conform vast te stellen;
2. Een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het conceptraadsbesluit besproken wordt.
Na de hoorzitting een definitief voorstel aan de raad voorleggen (februari 2005).


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Vaststelling openingstijd weekmarkt.
Het college besluit de openingstijd van de weekmarkt vast te stellen van 12.00 tot 17.00 uur.

2. Aankoop gronden Sonniuswijk.
Het college besluit dhr. Jacobs te verzoeken de onderhandelingen te openen tegen de voorgestelde voorwaarden.