Besluitenlijst 1 mei 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 1 mei 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 april 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Aanvraag om bouwvergunning/ verzoek om vrijstelling bouw tijdelijke brandweerkazerne.
Het college besluit:
1. aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;
2. tijdelijke vrijstelling ex artikel 17 WRO en tijdelijke bouwvergunning te verlenen voor de duur van 3,5 jaar onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden;
3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijzen.

3. Airco's dependance gemeentehuis aan de Europalaan.
Het college besluit om in de kantoren van Europalaan 2 een airco-installatie aan te leggen volgens optie A (alle werkplekken). De hieruit voortvloeiende investeringslasten 2007 dekken uit het budget technische installaties van het product huisvesting Raadhuisplein/ Eu-ropalaan. De gevolgen voor het meerjarenperspectief meenemen bij de kadernota / meerjarenbegroting 2008 – 2011.

4. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 4 april 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Digitaal Klantdossier.
Het college neemt kennis van het projectplan invoering Digitaal Klant Dossier voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen.

2. Bestek Re-integratie, Inburgering, Maatschappelijke begeleiding.
Het college besluit tot gunning van activiteiten voor de doelgroep nieuwkomers en inburgeraars aan Serin waarmee een raamovereenkomst 2007-2009 zal worden afgesloten.
De gunning van werkzaamheden is gericht op maatschappelijke begeleiding, inburgering en re-integratie.

3. Adviezen van de commissie Burgerzaken 24 april 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Publiciteit WMO.
Het college stemt in met het laten schrijven van acht artikelen over de WMO en het plaatsen van deze artikelen in een reeks op de gemeentepagina in alle lokale weekbladen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Convenant geluidwerende maatregelen aan gevels en daken.
Het college besluit:
1. om op het gebied van het treffen van geluidwerende maatregelen aan gevels en daken een convenant aan te gaan;
2. de portefeuillehouder H. Overbeek te machtigen het convenant namens het college te tekenen.

2. Adviezen commissie Grondgebiedzaken van 23 april 2007.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van maandag 23 april 2007.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging ZLTO.
Wethouder Overbeek woont de excursie / informatiebijeenkomst naar een tweetal land- en tuinbouwbedrijven in afdeling Nuenen, Son en Breugel en Sint-Oedenrode op zaterdag
2 juni 2007 bij.

2. Uitnodiging Politieacademie.
Het college woont het seminar ‘biografie van probleemwijken” op dinsdagavond
8 mei 2007 niet bij.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------