Besluitenlijst 1 mei 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 1 mei 2013

Portefeuille burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 23 april 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Beslissing op bezwaar (aanlijn-/muilkorfgebod)

Het college besluit het bezwaar gegrond te verklaren in de zin dat in de belangenafweging duidelijk(er) had moeten worden gemaakt dat het aanlijn- en muilkorfgebod een afdoende maatregel is en inbeslagname van de hond(en) vooralsnog disproportioneel is.

3. Beslissing op bezwaar Bloemen (calamiteitendoorgang)

Het college besluit het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren nu bezwaarmaker geen rechtstreeks belanghebbende is aangezien hij op meer dan 100 meter woonachtig is van de calamiteitendoorgang.

4. Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking

Het college stemt in met het ontwerp commissievoorstel "Stand van zaken intergemeentelijke samenwerking" ter bespreking in de commissie algemene zaken. Het onderwerp wordt ook geagendeerd voor het presidiumoverleg.

5. Verzoek om handhaving - Ekkersrijt 4086 (Saturnlocatie)

Het college besluit het verzoek om handhaving van CMS Derks Star Busmann N.V., namens haar cliënt, betreffende de bouwwerkzaamheden op het perceel Ekkersrijt 4086 af te wijzen.

6. Wijzigen mandatenlijst

Het college besluit de gewijzigde mandatenlijst vast te stellen.

7. Transformatie en begroting 2014 SRE

Het college stemt in met bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel "Transformatie en begroting 2014 SRE".

Portefeuille: R. Visser

1. Parkeren Dejavu

Het college besluit:

 1. er kennis van te nemen dat op de locatie Dejavu aan de voorzijde ruimte is voor afdoende parkeeroplossingen op (en tegen het) eigen terrein (aan gelegen);
 2. de heer Sijbers te berichten dat hij de daarvoor noodzakelijke maatregelen kan nemen en er mee in te stemmen dat daarvoor aanvullende afspraken tussen gemeente en de heer Sijbers worden gemaakt;
 3. niet in te stemmen met het verzoek van de heer Sijbers om het voormalig skatepleintje aan de Elbelaan te gebruiken als parkeerplaats voor onder andere Dejavu.

2. Aanmeldnotitie MER Jansen BV, Kanaaldijk Zuid 24, voor het realiseren van een installatie voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfaltgranulaat.

Het college neemt kennis van de aanmeldnotitie en stelt de zienswijze vast.

3. Voortgangsrapportage Centrumvisie Son

 • Het college stelt de tussenrapportage Centrumvisie Son april 2013, en het concept commissie voorstel Tussenrapportage Centrumvisie Son, vast.
 • Het college stemt in met de tussenrapportage en bijbehorend commissievoorstel GZ (23 mei 2013)

4. Brief Gebruikersgroep Gemeentelijke bossen inzake samenwerking Groene Woud

Het college stelt het antwoord aan de Gebruikersgroep Gemeentelijke Bossen vast, waarin gemotiveerd wordt aangegeven dat niet teruggekomen wordt op het eerdere besluit de samenwerking te beëindigen.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Rapportage kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) door inspectie van onderwijs

 1. Het college stemt in met de beleidsreactie (waarin een aantal verbeterpunten is opgenomen) op de bevindingen uit het onderzoek naar de kwaliteit van VVE door de inspectie van onderwijs.
 2. Het college stemt in met de tekst van de brief aan de inspectie van onderwijs, als reactie op het rapport.
 3. Het college stemt in met de tekst van de raadsinformatiebrief.

2. Vergroenen centrum

Het college besluit het groen in het centrum een impuls te geven door:

 1. Het groen aan het 17 septemberplein om te vormen in mei 2013 en de kosten van € 10.340,- ten laste te brengen van het beschikbare budget 'vergroenen centrum'.
 2. de hanging-baskets en de piramidebakken te plaatsen voor het bedrag van € 7.020,- eenmalig ten laste te brengen van het beschikbare budget 'vergroenen centrum';
 3. een structureel bedrag van € 7.020,- mee nemen als nieuwe activiteit in de kadernota 2014-2017

3. Jaarverslag kinderopvang 2012

Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2012 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

4. Verruiming winkelopenstelling

 • Het college neemt kennis van de verkenningen rondom de mogelijke wijziging van de winkeltijdenwet en mogelijkheden die de verruiming biedt.
 • Het college besluit in de periode tussen besluitvorming van de Eerste Kamer voor verruiming van de winkeltijdenwet en de vaststelling van de winkeltijdenverordening door gemeenteraad, een zondagopenstelling voor home & livingcenter Ekkersrijt te gedogen. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over dit besluit.