Besluitenlijst 1 november

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 1 november 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 oktober 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Gebruiksvergunning onder voorwaarden.
Het college formaliseert het besluit om vanaf 24 oktober 2005 gebruiksvergunningen onder oplegging van bepaalden voorwaarde te verstrekken.

3. Actielijst rondvraag B&W.
Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. afhandeling van actiepunten uit de rondvraag.

4. Agenda bestuurlijk overleg Domein.
Het college bespreekt de agenda voor het bestuurlijk overleg met Domein op woensdag 2 november 2005.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. 5 Aanvragen om een bouwvergunning voor de bouw van in totaal 17 woningen aan
de Hendrik Veenemanstraat ong. (zgn. C-kavels) t.n.v. Kalliste B.V.
Het college besluit de gevraagde bouwvergunningen en vrijstellingen t.b.v. de bouw van 17 woningen aan de Hendrik Veenemanstraat ong. (zgn. C-kavels) te verlenen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Brandpreventieplan Bowie.
Het college besluit, vooruitlopend op een definitief oordeel over het brandpreventieplan van Bowie, toestemming te geven voor (zeer) beperkt gebruik van de bedrijfshal.

2. Sanering LPG-tankinstallatie Tankstation Caris.
Het college van burgemeester en wethouders stelt een ontwerpbeschikking toekenning schadevergoeding vast naar aanleiding van een verzoek tot schadevergoeding van de heer J.M.H. Caris in verband met het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning voor zover het betreft het in werking hebben van een LPG-installatie met toebehoren.

3. Speeltuin Van Gentlaan.
Het college neemt kennis van het verslag van de werkgroep realisatie speeltuin Van Gentlaan. De werkgroep bestaat naast de gemeente uit initiatiefnemers en buurtvereniging Van Gentlaan. Het verslag wordt ter inzage gelegd voor de commissie Burgerzaken.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging lunchbijeenkomst ondernemersvereniging Ekkersrijt.
De secretaris woont de lunchbijeenkomst van de ondernemersvereniging Ekkersrijt op 8 november a.s. bij.

2. Uitnodiging jaarcongres 'Maatschappelijk ondernemen loont'.
Het college is verhinderd tijdens het jaarcongres 'Maatschappelijk ondernemen loont',

3. Uitnodiging 'Verantwoording in het openbaar bestuur: publiek of politiek?'.
Het college is verhinderd tijdens de middagconferentie over het onderwerp 'Verantwoording in het openbaar bestuur: publiek of politiek?'.

4. Uitnodiging Brabants Afval Congres.
Het college is verhinderd tijdens het Brabants Afval Congres 'Keuzes in de afvalverwerking!'.