Besluitenlijst 1 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 1 oktober 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 24 september 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Proceskosten bezwaar Wob verzoek

Het college besluit aan bezwaarmaker een proceskostenvergoeding van € 472,-- toe te kennen in verband met het namens hem ingediende bezwaarschrift. Dit omdat er, hangende het bezwaarschrift, volledig aan het bezwaar tegemoet is gekomen.

3. Commissie-agenda’s oktober 2013

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van oktober 2013.

Portefeuille: R. Visser

1. Pilot wekelijks inzamelen GFT

Het college besluit de inzamelfrequentie voor GFT met ingang van 14 oktober 2013 bij wijze van proef en tot het voorjaar 2015 als volgt te wijzigen:

  • herfstperiode: 1 x per week (week 42 t/m 48)
  • winterperiode: 1 x per 4 weken (week 50 t/m 8)
  • voorjaar: 1 x per week (week 10 t/m 22)
  • zomerperiode: 1 x per 2 weken (week 24 t/m 40)

2. Voortzetting convenant geluidsanering ODZOB

Het college besluit op het gebied van het treffen van geluidwerende maatregelen aan gevels en daken het bestaande convenant met het SRE over te dragen aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (de ODZOB).

3. Zienswijze ontwerp-luchthavenbesluit en milieu-effectrapport militaire luchthaven Eindhoven

Het college besluit een nader te formuleren zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-luchthaven besluit Eindhoven met de strekking dat wij niet in kunnen stemmen met de juridische verankering van het evaluatiemoment tussen de eerste fase en tweede fase van het Aldersadvies en informeert de Commissie GZ over de strekking van deze zienswijze.

4. Realiseren erfafscheiding met toegangspoort op een perceel aan de Larikslaan

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van de erfafscheiding met poort op een perceel aan de Larikslaan in Son, en de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar (Wwb)

Het college besluit een bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor be-zwaar- en beroepschriften niet-ontvankelijk te verklaren.
Tevens besluit het college dat er geen dwangsom verschuldigd is wegens te late besluitvorming.

2. Inkoopstrategie brandverzekering

Het college stelt de inkoopstrategie voor de brandverzekering 2013 vast.