Besluitenlijst 1 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 24 september 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Ontslag in verband met bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. BO/p&o B&W besluiten de heer Gosens (deurwaarder) per 28 januari 2003 eervol ontslag te verlenen i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 3. Meerjarenbeleidsplan SRE 2003-2007. BO/jbz Het college stemt in met het concept-meerjarenbeleidsplan 2003- 2007 van het Samenwer-kingsverband Regio Eindhoven. Het is een algemeen plan dat geen aanleiding geeft tot het maken van wezenlijke opmerkingen. Ook vanuit financieel oogpunt bezien is er geen aanleiding voor een reactie: de diverse onderdelen zijn nl. nog niet financieel uitgewerkt. Dat volgt later, als concrete voorstellen aan de gemeenten worden voorgelegd. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Notulen werkgroep verkeer d.d. 19-09-02. GZ/vrom Het college neemt kennis van de notulen van de werkgroep verkeer d.d. 19 september 2002. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Uitbreiding Kinderopvang BZ/o&w Het college neemt kennis van de verslagen van de besprekingen met Korein betreffende uitbreiding van kinderopvang in Breugel, de besprekingen hebben in september plaatsgevonden. 2. Verhuur vierde lokaal kinderdagverblijf de Bereboot. BZ/o&w Het college stemt in met: -het verhuren van een vierde lokaal in de voormalige Vijverbergschool aan kinderdagverblijf de Bereboot ten behoeve van buitenschoolse opvang. -het aangaan van een huurovereenkomst. -het verlenen van een vergunning voor het oprichten en houden van een kindercentrum hiervoor. -het aansluiten van de uitbreiding bij de Rijksregeling Uitbreiding Kinderopvang door een accommodatiesubsidie ter beschikking te stellen. 3. De Leo Achterberghboom. BO/jbz Het college besluit dat de Leo Achterberghboom op gepaste wijze wordt geplant op 12 november 2002 tussen 10 en 11 uur in het plantsoen van De Harlekijn school aan de Zandstraat. Wethouder Van Ommen zal daarbij aanwezig zijn. De kosten ten laste brengen van de post representatie. Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Leo Achterbergh een boom aangeboden. De heer Achterbergh (geb. 5-7-21) is een bekende schilder en docent in ons dorp. Namens de gemeente werd op symbolische wijze een plantje gegeven met de belofte dat een boom die zijn naam zou krijgen, tijdens de Boomplantdag geplant zou worden. Dit jaar was de boomplantdag op 19 en 20 maart jl. Het planten van de Leo Achterbergh-boom werd uitgesteld vanwege het omvangrijke programma. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Aanvraag kapvergunning. Gem. werken Het college besluit kapvergunning te verlenen voor het rooien van vier moeraseiken aan de Juralaan. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van de kabinetschef van de gemeente Nuenen, de heer Kuijten. BO/jbz Het college is verhinderd de afscheidsreceptie van de kabinetschef bij de gemeente Nuenen, de heer Kuijten, bij te wonen.