Besluitenlijst 10 april 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 april 2007
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 april 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. BSGE vergadering de dato 12 april 2007.
Het college bespreekt de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied
Eindhoven de dato 12 april 2007.

3. Modernisering verslaglegging commissie en raad.
Het college besluit de raad voor te stellen:
a. Samenvattende schriftelijke verslaglegging gecombineerd met
Noturecord audio abonnement Premium en de daaruit voort-
vloeiende extra lasten voor 2007 ad € 7.450,-- te dekken uit de
algemene reserve flexibel deel;
b. Voor 2008 en volgende jaren de extra jaarlijkse lasten mee te nemen in de kadernota 2008-2011;
c. Evaluatie na 1 jaar en daarin meenemen de mogelijkheden van audio live via
internet. (Streaming).

4. Renovatie raadszaal definitief concept.
Ons college besluit om het ontwerp voor de renovatie van de raadszaal vast te
stellen en de werkzaamheden in de maand mei 2007 uit te voeren en de commissie AZ in kennis stellen van dit besluit.

5. Aanwijzing plaatsvervangend raadsgriffier.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot aanwijzing van de heer Dries Ewalds, per 1 april 2007 beleidsmedewerker juridische zaken, tot plaatsvervangend raadsgriffier. Dit in de plaats van mevrouw Marion van Rooij die sedert 1 februari 2007 niet meer werkzaam is bij de gemeente.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Demografisch onderzoek.
Het college besluit opdracht te geven voor een demografisch onderzoek. Tijdens het
persgesprek van 12 april aanstaande zal wethouder Starmans een en ander toelichten.

2. Stand van zaken BWI en Stichting Welzijn.
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het fusieproces van de
Stichting Welzijn en de BWI Geldrop-Mierlo/Nuenen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aandeelhoudersvergadering Administratiekantoor Gasnetwerk Oost-Brabant B.V.
Het college besluit:
1.Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering Administratiekantoor Gasnetwerk Oost –
Brabant B.V. op 19 april 2007 een goedkeurende stem uit te brengen c.q. in te stemmen
met een aantal besluiten in het kader van de juridische eigendomsoverdracht van de
onderdelen AGnetwerk aan de gemeente Eindhoven;
2.De heer A,.G.M. Schoenmakers, senior beleidsmedewerker financiën afdeling Mensen &
Geld te machtigen om tijdens voornoemde aandeelhoudersvergadering de gemeente Son
en Breugel te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de stemmingen met inachtneming
van het onder 1 genoemde.

2. Optimalisering SBC sportcomplex.
Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met de aanleg van 2 kunstgras-velden voor SBC en uitbreiding van kleedaccommodaties en parkeerterrein en daartoe een krediet te voteren van € 1.013.000,00 en de lasten voor 2007 (€ 141.875,00) te dekken uit de algemene reserve flexibel deel en de lasten in de jaren daarna te verwerken in de
meerjarenbegroting 2008-2011.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschadeclaims Boslaan 36 te Son.
Het college besluit:
1. Het bijgevoegde conceptraadsvoorstel over vaststelling van de planschade met
betrekking tot Boslaan 36 te Son conform vast te stellen;
2. Een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het concept-
raadsbesluit besproken wordt;
3. Voor wat betreft de planschadeclaims van Boslaan 40 en Boslaan 34 de SAOZ om
een aanvullend advies te vragen.

2. Bouwplannen HIVA-locatie, Kanaaldijk Noord (SON BV/Nieuwe Borg)
Het college besluit om:
1. de raad te verzoeken om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op het verzoek om vrijstelling te delegeren aan uw college;
2. onder de voorwaarde dat de raad de bevoegdheid delegeert, de procedure tot het
verlenen van vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO op te starten d.m.v. het voor een ieder
ter inzage leggen van de bouwplannen, de conceptbesluiten en de bijbehorende
onderbouwing/motivering o.g.v afdeling 3.4 Awb juncto artikel 19a WRO gedurende zes
weken.
3. de procedure van afdeling 3.4 Awb tevens van toepassing te verklaren op de
voorbereiding van het besluit tot bouwvergunningverlening
de raad te verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart
aangegeven gebied.

3. Voornemen toepassing bestuursdwang.
Het college besluit:
• De eigenaar van een perceel op Olen een voornemen toepassing bestuurdwang toe te zenden in verband met de illegale bouwwerken en het strijdig gebruik op het
perceel Olen ongenummerd te Breugel;
• Het gebied Olen ongenummerd aan te wijzen als gebied waar het houden van
honden, katten, geiten, bokken, varkens en ander kleinvee is verboden;
• De zwerfkatten te laten verwijderen en afvoeren op kosten van de gemeente Son en Breugel.

4. Tijdelijke huisvesting de Vloed.
Het college besluit:
1. De commissie GZ voor te stellen in te stemmen met de volgende
voorkeursvolgorde ten behoeve van de tijdelijke huisvesting voor de Vloed:
a) Breugel Zuid (letterlijk de locatie van de timmerfabriek met omliggende verharding)
Voor deze locatie geldt als voorwaarde, dat SVVE vóór de commissievergadering van de commissie grondzaken van 23 april aanstaande een getekend contract met
betrokken partijen dient te hebben overlegd.
b) Sonniuswijk gelegen in de geplande zogeheten voorzieningen strook (niet op de
gereserveerde locatie voor de brede school)
c) Driehoek Bokt;
2. SVVE uit te nodigen om de tijdelijke huisvesting fysiek te realiseren;

5. Voorontwerpbestemmingsplan Sonniuspark.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud van het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan;
2. in te stemmen met het voorliggende ontwerpcommissievoorstel;
3. de commissie GZ voor te stellen het voorontwerpbestemmingsplan Sonniuspark vrij te geven voor inspraak en voor wettelijk vooroverleg;

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging foto-expositie van Joop Nahuijsen.
De burgemeester woont de opening van de foto-expositie van Joop Nahuijsen bij.
Datum/tijd: zaterdag 21 april 2007, van 14.00 – 16.00 uur.
Locatie: gemeentehuis Son en Breugel

2. Uitnodiging wandelestafette IVN.
Het college woont de IVN Wandelestafette op zondag 17 juni 2007 niet bij.