Besluitenlijst 10 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 10 augustus 2004
BESLUITEN:

Portefeuille Burgemeester
1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 augustus 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen

2. Bedrijfshulpverleningsplan.
Besloten wordt om:
1. Het BHV-plan vast te stellen;
2. De heer P. de Booij aan te wijzen als hoofd BHV en de heer K. Peijen als zijn plaatsvervanger.

3. Kernbeleid veiligheid, startnotitie.
1. Het college stemt in met de startnotitie inzake het kernbeleid veiligheid alsmede het
concept raadsvooorstel en legt deze voor aan de cie. AZ en de gemeenteraad.
2. Het college gaat akkoord met het houden van een herhalingsenquête naar de veiligheid
en leefbaarheid in de gemeente alsmede met de dekking van de kosten uit de stelpost
die is opgenomen voor het handhavingsbeleid

Portefeuille: R. Bergmans
1. Verslag Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 28 juli 2004.
Het college neemt het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart D.D. 28 juli 2004 voor kennisgeving aan.