Besluitenlijst 10 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 december 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Verplichte rechtsbijstandsverzekering voor gemeenteambtenaren. B&W besluiten over te gaan tot aanmelding van de collectieve rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren en de kosten voor 2003 (€ 1.275.--) ten laste te brengen van de post onvoorzien. 3. Preventie ziekteverzuim/reïntegratie. Het college besluit de wijzigingen in de CAR/UWO, hoofdstuk 17 m.b.t. ziekteverzuim en reïntegratie (LOGA circulaire dd. 26 november 2002) van overeenkomstige toepassing te verklaren. 4. Aansprakelijkstelling. Aansprakelijkheid wordt erkent en de schade ad € 112,99 wordt vergoed. 5. Burgemeestersvacature. Het college neemt kennis van het raadsvoorstel van het seniorenconvent tot vaststelling van de profielschets, de Verordening op de vertrouwenscommissie en de samenstelling van de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters. Het raadsbesluit tot vaststelling van genoemde verordening is referendabel. Wethouder Bergmans zal als adviseur van de vertrouwenscommissie optreden. 6. Vervulling vacature administratief medewerker milieu. Het college benoemt mevrouw P. Favier in de functie van administratief medewerker milieu. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Exploitatieopzet 't Zand. Kennis wordt genomen van de bijgestelde exploitatieopzet 't Zand en deze wordt geagendeert voor de komende vergadering van de commissie Algemene Zaken. 2. Bezwaarschrift tegen weigering om vrijstelling te verlenen t.b.v. de realisering van een tweede agrarische bedrijfswoning. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit, tot weigering van vrijstelling t.b.v. de realisering van een tweede agrarische wordt gehandhaafd. 3. Verkeersbesluit Rijnlaan. Het college besluit tot het fysiek afsluiten van de Rijnlaan ten oosten van de IJssellaan voor gemotoriseerd verkeer. 4. Verkeersbesluit Gentiaanlaan. Het college besluit tot het instellen van een geslotenverklaring voor fietsers op de Gentiaanlaan tussen de Australiëlaan en de Afrikalaan / Europalaan middels bebording C14 van het RVV 1990. 5. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 3 december 2002 voor kennisgeving aannemen. 6. Verslag en afsprakenlijst stuurgroep Kloppend Hart d.d. 2 december 2002. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 02.12.2002 voor kennisgeving aan. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Herstructurering openbaar bibliotheekwerk. Het college neemt kennis van het voornemen van Gedeputeerde Staten betreffende het rap-port van de Stuurgroep herstructurering openbaar bibliotheekwerk Noord-Brabant dat op 11 december 2002 in de statencommissie voor cultuur, onderwijs en stedelijke vernieuwing voor advies aan de orde komt. 2. Besluitenlijstje commissie BZ 3 december 2002. College neemt kennis van de besluitenlijst van de commissie BZ van 3 december 2002. 3. Verlenging Regeling inzake de instandhouding van de DOBA Onderwijsadviseurs. Het college besluit in te stemmen met concept-raadsvoorstel Verlenging Regeling inzake de instandhouding van de DOBA Onderwijsadviseurs; na het horen van de commissie Burgerzaken wordt de gemeenteraad het voorstel voorgelegd. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Afvalinzameling 2003. Het college stemt in met de voorgestelde instanties voor de inzameling van (grof) huishoude-lijk afval in de gemeente in 2003. Tevens wordt besloten 1. Offertes te vragen voor 2x per jaar ophalen grof huishoudelijk afval; 2. Nagegaan wordt besparing ophalen oud papier 1x per 2 weken i.p.v. elke week. 2. Overdracht beheer gemeentebossen aan Staatsbosbeheer. Het college besluit het beheer en onderhoud van de gemeentebossen via een erfpachtconstructie over te dragen aan Staatsbosbeheer voor de duur van 50 jaren. De commissie voor grondgebiedzaken zal in haar vergadering van 6 januari 2003 hierover worden geïnformeerd (schriftelijke mededeling). Ook het regiohoofd van Staatsbosbeheer zal schriftelijk hierover worden geïnformeerd. 3. Beplanting rotondes Planetenlaan en Gentiaanlaan. Het college stemt in met het beplantingsplan voor de rotondes gelegen aan de Planetenlaan (inclusief beplanting bij Stoklandschool) en Gentiaanlaan. De kosten komen ten laste van de budgetten voor de reeds uitgevoerde reconstructies van deze wegen. 4. Besluiten commissie GZ d.d. 2 december 2002. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 2 december 2002 5. Regiovorming VVV's. Het college ondertekent de door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven voorgelegde verklaring over regionalisering van de VVV's. In deze verklaring wordt o.a. de noodzaak tot professionalisering en samenwerking binnen de VVV-organisatie in Zuidoost-Brabant onderschreven.