Besluitenlijst 10 januari 2006

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 januari 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 januari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Zorgverzekering-CAR-UWO.
Het college stelt wijziging van de CAR-UWO in verband met invoering nieuwe sectorale ziektekostenregeling vast conform aanbeveling LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) d.d. 21 december 2005.

3. WIA en wijziging CAR-UWO.
Het college stelt wijziging van de CAR-UWO in verband met invoering WIA vast conform aanbeveling LOGA d.d. 21 december 2005.

4. Gebruik artikel 4.1.4. (plaatselijke evenementen) van de APV.
Het college neemt kennis van het standpunt van de burgemeester dat kennisgevingen op grond van artikel 4.1.3. Algemene plaatselijke verordening 2006 individueel getoetst zullen worden aan het bepaalde in artikel 4.1.4. Algemene plaatselijke verordening 2006.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Einddeclaratie kosten WOZ 1999 - 2002 voor Belastingdienst en Waterschap.
Het college besluit de per saldo met de Belastingdienst en het Waterschap te verrekenen kosten (€ 5.778,--) ten laste brengen van het resultaat van de jaarrekening 2005.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift tegen omzetting naar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen ongegrond te verklaren. Het besluit tot omzetting naar Mobitaxx (systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer) blijft in stand.

2. Investeringssubsidie Braecklant.
Het college stelt de investeringssubsidie 2005 van Braecklant vast op en kent voor 2006 opnieuw een investeringssubsidie toe.

3. Overzicht eenmalige subsidies.
Het college neemt kennis van de eenmalige subsidies, de bekostiging van stageplaatsen jeugd- en jongerenwerk, de bekostiging van gezamenlijke uitvoeringen muziekonderwijs en de jubileumsubsidies die in 2005 zijn toegekend en brengt dit overzicht ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

4. Overzicht individuele subsidies muziekonderwijs.
Het college neemt kennis van het overzicht van individuele subsidies muziekonderwijs die voor het schooljaar 2004/5 en 2005/6 zijn toegekend en brengt dit overzicht ter kennis van de commissie Burgerzaken.
5. Reïntegratie ladder Son en Breugel.
Het college stelt de notitie Son en Breugel Werkt vast en bespreekt deze met de leden van de commissie Burgerzaken en het Clip op 23 januari aanstaande.

6. Vaststellingsovereenkomst.
Het college stelt de vaststellingsovereenkomst Bloktempel voor de buitenschoolse opvang vast en legt deze ter ondertekening voor aan de Stichting Katholiek Protestant Onderwijs.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Stand van zaken overdracht bossen,
Het college besluit aan de commissie GZ mede te delen dat de notariële akte met betrekking tot de overdracht van het beheer en onderhoud van de gemeentebossen is gepasseerd en dat het meerjarige beleidsplan voor de bossen in een afrondende fase verkeert.

2. Bezwaarschrift tegen kapvergunning.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. De bestreden kapvergunning blijft ongewijzigd in stand.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging St. Catharina en St. Barbara Gilde te Eersel.
Het college is verhinderd tijdens de 64e Kringgildedag Kempenland te Eersel op 11 juni 2006.

2. Uitnodiging HTC Son 2000.
Wethouder Overbeek woont de nieuwjaarsreceptie op 15 januari a.s. bij.

3. Uitnodiging KNVB bijeenkomst "De ruimte verdedigen".
Het college besluit dat volstaan wordt met ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de bijeen-komst "De ruimte verdedigen" op 14 maart 2006.

4. Uitnodiging Show- en Dansver. Avanti voor danstoernooi 19 maart 2006.
De wethouders Van Ommen en Overbeek zijn bereid om de officiële opening van het
16e internationale garde- en showdanstoernooi op 19 maart a.s. te verrichten en wonen het toernooi bij.