Besluitenlijst 10 juli 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 juli 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juli 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Plan van aanpak fase twee uitwerking sport-en fitnesscentrum Gentiaan.
Het college stemt in met plan van aanpak voor fase 2 uitwerking sport- en fitnesscentrum Gentiaan en mandateert aan portefeuillehouder en directie de contractering van externe ondersteuning conform het plan van aanpak.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Actualisatie bestemmingsplan buitengebied; opdracht en kredietvoorstel.
Het college besluit:
1. Pouderoyen Compagnons opdracht te geven tot de actualisatie van het bestem-mingsplan “Buitengebied”;
2. De raad voor te stellen een krediet van € 110.000,-- beschikbaar te stellen voor de
actualisatie van het bestemmingsplan “Buitengebied” conform het concept raads-
voorstel en –besluit ten laste van de ‘algemene reserve flexibel deel’ en ten gunste
van het krediet 7810019.

2. Behandeling BRZO bedrijven.
Het college neemt kennis van de werkzaamheden van de MDRE inzake BRZO
Bedrijven.

3. Beroep reconstructieplan De Meierij.
Het college besluit kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State inzake de beroe-pen die zijn ingesteld tegen het op 28 juli 2005 goedgekeurde Reconstructieplan
De Meierij.
Voor het vervolgtraject de provincie te verzoeken de door deze uitspraak benodigde aanpas-singen, mee te nemen in de correctieve herziening van het Reconstructieplan.

__________________________________________________________________________