Besluitenlijst 10 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 juni 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Personele situatie afdeling Onderwijs en Welzijn. Het College stemt in met: 1. De voorgestelde urenvermindering van mevrouw Y. Ploeg en haar te benoemen in de functie van medewerker O&W conform de in het voorstel genoemde condities; 2. De openstelling van de functie beleidsmedewerker voor 32 uur per week. 3. Vergunning escortbedrijf. Het college verleent vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf te Son en Breugel. 4. Risicokaart i.k.v. nieuwe rampenplan en risico informatie systeem Het college besluit de risicokaart voor kennisgeving aan te nemen. 5. Besluitenlijst commissie AZ d.d. 4 juni 2003. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Bezwaarschrift tegen sloopvergunning De Vloed. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, besluit het college betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar. 2. Aanvraag bouwvergunning t.b.v. verbouw agrarische bedrijfswoning. Het college besluit om de beslistermijn met 6 weken te verdagen. 3. Besluiten commissie GZ 2 juni 2003. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 2 juni 2003. 4. Aanvraag bouwvergunning voor de bouw van appartementen en een commerciële ruimte op perceel Nieuwstraat. Het college besluit om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO en bouwvergunning te verlenen t.b.v. de realisering van 5 appartementen en een commerciële ruimte op perceel Nieuwstraat. Het college verzendt een afschrift van de bouwvergunning aan de raadsleden en aan GS. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Leerlingenvervoer schooljaar 2003-2004. Het college besluit voor het schooljaar 2003-2004 het leerlingenvervoer te gunnen aan Connexxion voor kavels 1A en 1B, Werotax voor kavels 2 en 3 en Taxi Laarbeek voor kavel 4 (combinatievervoer). De ouders van de leerlingen die reeds gebruik maken van het leerlingenvervoer en overgaan naar een andere vervoerder zullen tijdig op de hoogte worden gesteld. 2. Uitbreiding formatie Algemeen Maatschappelijk Werk. Het college besluit uitvoering te geven aan de in de begroting 2003 (meerjarenramingen) opgenomen noodzakelijk geachte gefaseerde uitbreiding van de personeelsformatie algemeen maatschappelijk werk tot 0,3 fte. 3. Toegangsverbod n.a.v. fysiek geweld. Naar aanleiding van het plegen van fysiek geweld en het (herhaald) uiten van verbale bedreigingen tegenover een medewerker van de afdeling Sociale Zaken, aan betrokkene een toegangsverbod opleggen voor de duur van 1 jaar. Het toegangsverbod houdt in dat betrokkene niet onuitgenodigd het gemeentehuis mag betreden. Overtreding van het verbod betekent lokaalvredebreuk en vormt aanleiding de politie te verzoeken betrokkene te verwijderen en aangifte te doen van lokaalvredebreuk. 4. Besluitenlijst commissie burgerzaken 3 juni jl. Het college neemt de besluitenlijst van de vergadering van de commissie burgerzaken van 3 juni 2003 voor kennisgeving aan. 5. Gezondheidswijzer. Het college neemt kennis van het voornemen om middels folders, posters en publicaties aandacht te vragen voor de gezondheidswijzer van de GGD. De kosten worden ten laste gebracht van een bestaand budget. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Ruimte voor Ruimte/Sonniusdriehoek. Het college treedt met de provincie (en in het verlengde daarvan met de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte) in overleg met het oogmerk een gewenst stedenbouwkundig plan te realiseren. 2. BTW in relatie tot Stichting Parkmanagement. Het college neemt kennis van de werking van het BTW-regiem van de gemeente in relatie tot de Stichting Parkmanagement. Ingekomen stukken 1. Afscheidsreceptie drs. C.A.M. Tetteroo. Burgemeester en secretaris wonen de afscheidsreceptie van gemeentesecretaris drs. C.A.M. Tetteroo bij. Datum en tijdstip: vrijdag 27 juni 2003, 15.00 uur Locatie: stadhuis Eindhoven 2. Opening tentoonstelling IVN. Wethouder Van Ommen, wethouder Overbeek en de secretaris zijn aanwezig tijdens de officiële opening van de tentoonstelling "Natuur kleurt je leven" en de huldiging van een aantal jubilarissen van het IVN. Datum en tijdstip: zaterdag 6 september 2003, 13.30 uur. Locatie: gemeentehuis Son en Breugel Aansluitend aan de collegevergadering is door projectleider Willem Guitink de stand van zaken van het project Ouderenproof toegelicht.