Besluitenlijst 10 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 februari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Aanpassingswet dualisering gemeentebestuur. Het college besluit tot wijziging van de CAR-UWO conform de aanbeveling van het LOGA in circulaire d.d. 11 februari 2003. 3. Benoeming deurwaarders. Het college benoemt de heren B. Joosten, H. Leppink en H. Vinken tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en wijst hen tevens aan als gemeentelijk belasting-deurwaarder. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag en afsprakenlijst stuurgroep Kloppend Hart d.d. 17 febr. 2003. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 17 februari 2003 voor kennisgeving aan. 2. Aangaan achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw in verband met een door de Woningstichting Domein aan te trekken geldlening bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Het college besluit de achtervangpositie in te nemen voor een door de Woningstichting Do-mein -onder borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw- aan te trekken geld-lening bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Bezwaarschrift buurtvereniging De Peikes. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van buurtvereniging De Peikes gegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van een verzoek om een startsubsidie wordt ingetrokken. Zo spoedig mogelijk zal een nieuw besluit worden genomen op de subsidieaanvraag. 2. Gevolgen tekortkomingen uitvoering Abw, Ioaw, Ioaz 2001. Voor kennisgeving aannemen dat de Inspectie Werk en Inkomen voornemens is een gedeelte van de bijstandskosten, op grond van tekortkomingen in de uitvoering, niet te vergoeden. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Gunning aanleg geluidsscherm. Het college besluit de realisatie van het geluidsscherm langs de Gentiaanlaan te gunnen aan Heijmans Wegen- en Verkeerstechniek. 2. Toezichthoudend ambtenaar. Het college besluit mevr. Claasen-Weemen en de heren Peters en Haisma aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaren als bedoeld in art.25b Wet rampen en zware ongevallen. 3. Onderwijs aan Woonwagen- en Zigeunerleerlingen. Het college besluit DOBA Onderwijsadviseurs te berichten dat de gemeente Son en Breugel niet meer deelneemt aan het project Onderwijs aan Woonwagen- en Zigeunerleerlingen (OWWZ). Ingekomen stukken 1. Uitnodiging defilé avondwandelvierdaagse. Wethouder Overbeek woont het defilé van de avondwandelvierdaagse, georganiseerd door scoutinggroep Margaretha Sinclair, bij. Datum en tijd: 13 juni, 20.00 uur Lokatie: blokhut St. Genovevastraat.