Besluitenlijst 10 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 10 mei 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 mei 2005.
Conform, met dien verstande dat een besluit alsnog op de openbare besluitlijst wordt geplaatst. Het betreft het volgende besluit. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de nieuwe vestiging van een autohandel op een locatie aan de Sonniuswijk vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan Buitengebied.
Wethouder Bergmans tekent aan niet met dit besluit in te stemmen (minderheidsstandpunt).

2. Benoeming Stembureauleden.
Het college besluit tot benoeming van de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden. Mandaat voor burgemeester voor enige kleine aanpassingen.

3. Multi-functioneel gebouw c.a.
Het college stelt het raadsvoorstel "Multi-functioneel gebouw c.a." vast en legt dit ter besluit-vorming voor aan de gemeenteraad van 26 mei aanstaande.

4. Extern klachtrecht.
1. Het college stelt de Raad voor te besluiten tot voortzetting van de aansluiting bij de regionale ombudscommissie ter voldoening aan de Wet extern klachtrecht.
2. Het voornemen tot voortzetting van de aansluiting bij de regionale ombudscommissie wordt besproken met de Ondernemingsraad.

5. Notitie met betrekking tot juridische positie betrokken bestuurders bij besluitvormingsproces planschadeclaims A50.
Het college neemt kennis van de juridische positie van de betrokken bestuurders (wethouder, raadslid) bij het besluitvormingsproces planschadeclaims A50.
Voor voorstellen waarbij raads- en/of collegeleden betrokken zijn zal wethouder Overbeek optreden als portefeuillehouder (N.B. Dat geldt ook voor het ambtelijk-bestuurlijk voorbereidingstraject.)


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Plan vaan aanpak zuidontsluiting Breugel.
Het college geeft opdracht om (met externe ondersteuning) onmiddellijk te starten met het stabiliteitsonderzoek en een planning voor te leggen met optimale benutting van tijdswinst-mogelijkheden gericht op openstelling van de zuidontsluiting vóór 15 februari 2006.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift gedeeltelijke afwijzing verzoek om subsidie muziekonderwijs.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit waarbij voor twee groepsactiviteiten muziekonderwijs een subsidie wordt verleend wordt gehand-haafd.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijwonen vrijwilligersavond en uitreiken vrijwilligerspenning. O&F
De burgemeester, wethouder Bergmans en de gemeentesecretaris wonen de vrijwilligers-avond bij en de burgemeester reikt tijdens deze avond de vrijwilligerspenning uit.