Besluitenlijst 10 oktober 2006


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 10 oktober 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 oktober 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 4 oktober 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Collectieve overlijdensrisicoverzekering wethouders.
Het college besluit tot het aangaan van een collectieve overlijdensrisicoverzekering voor de wethouders.

4. Architectenkeuze Brandweerkazerne/Gemeentewerf.
Het college besluit architecten bureau Leesberg Van Pelt het combinatiegebouw brandweer/werf te laten ontwikkelen op basis van hun visie en locatiestudie en hen opdracht te geven voor fasen 1 t/m 4 van hun offerte. Tevens wordt besloten de calamiteitenuitrit te ontsluiten aan de Rooijseweg.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verkoop B-kavel De Sonse Haag.
Burgemeester en wethouders besluiten bouwkavel 4 te verkopen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Septembercirculaire 2006/Algemene uitkering.
College neemt kennis van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2006 voor de meerjarenbegroting 2007 – 2010. De mutaties worden middels de 1e wijziging voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. Voorstel keuzebepaling sporthalvariant.
College bepaalt zijn reactie op de behandeling in de commissie Burgerzaken en stemt in met het concept raadsvoorstel.

3. Adviezen van de commissie burgerzaken d.d. 3 oktober 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

4. Eerste begrotingswijziging meerjarenbegroting 2007-2010.
College stemt in met de 1e begrotingswijziging 2007 – 2010 en met bijgevoegde aanbiedingsbrief van de 1e wijziging ten behoeve van de gemeenteraadPortefeuille J.C.H. Overbeek

1. Herontwikkeling Kanaalzone Zuid.
Het college besluit:
1. Buro Lubbers opdracht te verlenen om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen voor de zuidoost kwadrant van de kanaalzone ten einde toekomstige ontwikkelen te kunnen toetsen;
2. Het bedrag ten laste van de algemene reserve flexibel deel te brengen

2. Uitspraak inzake verkeerssituatie Zandstraat.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (ongegrond verklaring).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging BZK gemeentedagen.
Het college woont de BZK gemeentedagen oktober 2006 niet bij.

2. Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering VNG.
Het college is, i.v.m. begrotingsbehandeling op 9 november, niet in de gelegenheid om de buitengewone algemene ledenvergadering van VNG bij te wonen.