Besluitenlijst 10 september 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Van Son en Breugel van 10 september 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 september 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Portefeuille: R. Visser

1. Vaststelling bestemmingsplan "Evenementen"

Het college neemt kennis van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Evenementen” en van het bestemmingsplan “Evenementen”.
Het college vraagt de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies over de vaststelling van het bestemmingsplan “Evenementen” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit, en stelt de raad voor de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Evenementen” en het bestemmingsplan “Evenementen” vast te stellen.

2. Inkoopstrategie en aanbestedingsdocument trapliften

Het college besluit mee te doen met de regionale aanbesteding voor trapliften en neemt kennis van en stemt in met de inkoopstrategie en het aanbestedingsdocument in het kader van de aanbesteding trapliften.

3. Uitbreiden woning middels carport en bouwen prieel Driehoek 8

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen voor het uitbreiden van de woning middels een carport en het plaatsen van een prieel op Driehoek 8 te Son en Breugel. Tevens besluit het college de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

4. Plaatsen erfafscheiding Dommelstraat 25

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van een erfafscheiding op het perceel Dommelstraat 25 te Son en Breugel, en de vergunningverleningsprocedure op te starten nadat verzoeker de planschade verhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

5. Verzoek Sporthalbeheer B.V.

Het college besluit ermee in te stemmen dat Sporthalbeheer BV de horeca voor de Bongerd mag verpachten aan een derde ondernemer, met dien verstande dat hij deze uitsluitend mag benutten in overeenstemming met de aard van de doelstelling van de accommodatie (i.c. sport en beweging en daaraan gelieerde activiteiten.
Verder besluit het college -met inachtneming van het voorgaande- in te stemmen met de ontwerpexploitatieovereenkomst met Kuipers Sporthalbeheer BV voor de Bongerd (verlenging 1 jaar).

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging golfsessie Ondernemersver. Ekkersrijt

De burgemeester neemt deel aan de golfsessie en wethouder Visser is aanwezig tijdens de receptie van Ondernemersvereniging Ekkersrijt op 8 oktober 2013 bij Golfclub De Gulbergen in Mierlo.