Besluitenlijst 10 september

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 10 september van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2002 Besluiten: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 3 september 2002.BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-motulen. 2. Aansprakelijkheid slecht wegdek Plutostraat. BO/jbz Het college besluit - gelet op precedentwerking - geen schadevergoeding toe te kennen, omdat geen aansprakelijkheid erkend wordt. 3. Besluitenlijst commissie Algemene Zaken voor 4 september 2002. BO/jbz Het college neemt de besluitenlijst voor kennisneming aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Begroting 2003. MID/fbb Het college stelt de ontwerp-begroting 2003 vast, met inachtneming van enkele tekstuele aanvullingen op grond van overleg met het managementteam. 2. Verslag stuurgroep Kloppend Hart. GZ/gem.werk. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep d.d. 19 augustus voor kennisgeving aan. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Besluitenlijstje commissie BZ 3 september 2002. BZ Het college neemt kennis van de door de commissie BZ gegeven adviezen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Definitieve milieuvergunning Ockhuizenweg. GZ/Vrom Het college van Burgemeester en wethouders besluit definitief (en positief) te beschikken op de aanvraag voor een milieuvergunning van een veebedrijf van de Ockhuizenweg in Son. De milieuvergunning is in verband met het aanpassen van het bedrijf aan de welzijnseisen. Daardoor worden de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt. 2. Reconstructie GZ/VROM Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst van de ZLTO op 30 augustus 2002. Tijdens die bijeenkomst werd gesproken over de reconstructie van de Meijerij. Op 23 september a.s. wordt een extra commissie Grondgebiedzaken over reconstructie gehouden. 3. Verharding zandpad buitengebied GZ/gem.werk Het college besluit niet in te stemmen met het voorstel van de Landinrichtingscommissie Sint Oedenrode om een zandpad nabij de Airborneweg te voorzien van halfverharding middels het aanbrengen van een laag puin. Reden hiervoor zijn o.a. de kosten van onderhoud. Na verloop van tijd zal het puin in de grond gereden worden en moet het aangevuld worden. De beslissing is bovendien onomkeerbaar, herstel naar een zandpad is vrijwel onmogelijk. Het pad is daarnaast bestemd voor incidenteel gebruik als (landbouw)ontsluitingsweg zonder verkeersbetekenis en met landschappelijke betekenis. 4. Gebiedsconvenant Het Groene Woud. GZ/Vrom B&W stemmen in met het gebiedconvenant Het Groene Woud en laten deze door wethouder Overbeek op 13 september 2002 ondertekenen. Het Groene Woud is een gebied dat zich globaal uitstrekt van Tilburg tot Sint Oedenrode. In dit gebied komt natuur- en landschapswaarden op de eerste plaats en daartussen liggen landbouwgebieden. Doelstelling is de landbouw in dit gebied verder te extensiveren of te verplaatsen en te komen tot een aansluitend natuur- en landschapsgebied. Het Groene Woud is een belangrijk onderwerp in de reconstructie voor de Meijerij. Drie projecten in Son en Breugel vallen binnen het ├║itloopgebeid van het Groene Woud. Dat zijn Groen Rondje Son en Breugel, de herinrichting van de Groote Beek en de recreatievoorziening Bosgebied West. Door het convenant te ondertekenen versterken de betrokken gemeenten en de provincie het samenwerkingskarakter.