Besluitenlijst 11 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 april 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 april 2006.
Het college stelt de notulen vast m.d.v. dat bij agendapunt B2 "Werkafspraken nieuw college", punt 14 "Wolfswinkel", wethouder Starmans zitting neemt in het bestuur i.p.v. wethouder Ver-schelling.

2. Portefeuilleverdeling.
Het college besluit de portefeuilleverdeling definitief vast te stellen en extern en intern bekend te maken.
Bijlage 1: definitieve portefeuilleverdeling
Bijlage 2: nadere precisering van een aantal dossiers.

3. Diverse benoemingen.
Het college besluit:
1. onder intrekking van het besluit van 4 april jl., te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van de WSD Boxtel wethouder Starmans-Gelijns en raadslid Messelaar en de raad hierover te informeren;
2. in de vacature in het bestuur van de Stichting Regionaal Inkoopbureau Zuidoost-Brabant, ontstaan door het vertrek van wethouder Bergmans, te benoemen wethouder Verschel-ling;
3. College gaat ervan uit dat over de vacatures in de adviescommissies van het SRE tussen de groep AB-leden van de randgemeenten afspraken zullen worden gemaakt.

4. Bestuurlijke planning april 2006.
College neemt kennis van de bestuurlijke planning en laat deze agenderen voor de mei-vergadering van de commissies.

5. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 5 april 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.
College neemt kennis van mededeling dat begrotingsverzending gepland is op 6 oktober.

6. Visie op publieke dienstverlening en huisvesting Dienstverlening Publiek.
1. College stemt in met de notitie visie op dienstverlening en huisvesting Dienstverlening Publiek en legt deze als voorgenomen besluit voor aan de ondernemingsraad;
2. College maakt met betrekking tot het eindmodel een voorbehoud inzake de WMO. De definitieve keuze van plaats is afhankelijk van de beantwoording van de vraag of het zwaartepunt van de WMO-uitvoering binnen het zorgaspect blijkt te liggen of juist binnen de taken van de gemeente. Het (spoedige) advies vanuit de projectorganisatie WMO wordt ingewacht.
3. College neemt kennis van het plan van aanpak eerste fase;
4. College informeert de commissie AZ over de voortgang door middel van deze notitie
(28 juni 2006).

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Uitbreiding basisschool De Harlekijn.
Het college besluit in te stemmen met een raadsvoorstel tot uitbreiding van de basisschool en dit voorstel voor te leggen aan de commissie BZ en de raad.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 4 april 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Stuurgroep Sonniusdriehoek 21 maart 2006.
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van 21 maart 2006 voor kennisgeving aan.

2. Milieuvergunning Van Happen.
Het college zal de provincie Noord-Brabant adviseren om betrokkene een nieuwe milieuvergunning aan te laten vragen zodat alle bedrijfsactiviteiten gedekt worden door één milieuvergunning.


Bijlage 1


PORTEFEUILLEVERDELING 2006 - 2010
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SON EN BREUGEL


1. Burgemeester dhr. drs. J.F.M. Gaillard
 Algemene beleidscoördinatie
 Bestuurlijke aangelegenheden
 Openbare orde en veiligheid
 Dienstverlening aan de burger (frontoffice)
 Communicatie en voorlichting
 Personeel en organisatie
 Ondersteuning en faciliteiten
 Informatie & automatisering

2. Wethouder mevr. drs. M.C. Starmans-Gelijns (VVD)
 Maatschappelijk welzijn
 Sociale zaken
 Onderwijs, kunst en cultuur
 Wijkbeheer en openbare werken
 Grondbedrijf

3. Wethouder mevr. mr. J.C.R. Verschelling (CDA)
 Financiën
 Economische zaken, recreatie & toerisme
 Sport
 Juridische aangelegenheden
 Project WMO *

4. Wethouder dhr. ir. J.C.H. Overbeek (PvdA/GroenLInks)
 Ruimtelijke ontwikkeling
 Volkshuisvesting
 Verkeer & vervoer
 Coördinatie woonwagenzaken
 Milieu, landbouw, natuur* wordt per 1 januari 2007 nader bezien


Behoort bij B&W-besluit van 11 april 2006.


Bijlage 2

Wethouder mevr. drs. M.C. Starmans-Gelijns (VVD)
 Burgerinitiatief Speeltuin (openbare werken)
 Oase (welzijn)
 Begraafplaats (openbare werken)
 Skatebaan (openbare werken)
 Avanti (welzijn)


Wethouder mevr. mr. J.C.R. Verschelling (CDA)
 Verbouwing Bongerd (sport)
 Handboogschutters (sport)
 Gilde (recreatie)
 Jeu de boules (sport)
 Sporthal (sport)
 Scouting (recreatie)
 Avanti (sport)


Wethouder dhr. ir. J.C.H. Overbeek (PvdA/GroenLInks)
 Nieuwbouw De Vloed (ruimtelijke ordening)
 Bestemmingsplan bosgebied west (ruimtelijke ordening)


Behoort bij B&W-besluit van 11 april 2006.