Besluitenlijst 11 december 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 december 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 december 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Agenda bestuursvergadering Ekkersrijt.
Het college neemt de agenda voor de DB vergadering van 13 december en voor de AB vergadering van het industrieschap Ekkersrijt van 19 december 2007, voor kennisgeving aan.

3. Oliebollenparty 2007.
Het college besluit in te stemmen met het voortzetten van de in 2005
geïntroduceerde "oudjaar traditie"in de vorm van de Oliebollenparty. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor inwoners van Son en Breugel op maandag 31 december 2007 van 14.30 - 16.00 uur in en om de kiosk op het Kerkplein.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Subsidie Stichting Bewegen is gezond.
Het college besluit om het verzoek van de Stichting " Bewegen is gezond" voor een structurele subsidie af te wijzen.

2. Mandaat beschikkingen Subsidiebeleidsplan.
Het college besluit om het hoofd afdeling Werk en Samenleving een beslis- en ondertekeningsmandaat te verlenen voor de beschikkingen die worden verleend op basis van de Subsidieverordening Welzijn 2005 en in overeenstemming zijn met het jaarlijks door de raad vast te stellen Subsidiebeleidsplan.

3. Aansluiting LED-portalen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Voor de evenementenportalen 5 accu's aan te schaffen. De kosten van ca. € 10.000,-- worden verantwoord binnen de begroting 2007 kostenplaats Openbare Verlichten en kostensoort werkzaamheden derden.

4. Fusie BWI en Stichting Welzijn.
Het college stemt in met het aangepaste raadsvoorstel inzake de fusie van de Stichting Welzijn en de BWI Geldrop-Mierlo/ Nuenen en stelt de gemeenteraad voor in stemmen met dit voorstel.

5. Adviezen van de commissie burgerzaken d.d. 4 december 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanschaf defibrilator.
1) Het college besluit over te gaan tot de aanschaf en plaatsing van
een tweetal AED-apparaten (defibrillatoren) en de kosten van € 7.530 ten laste brengen
van het WMO-budget 2007;
2) Het college stelt een bedrag beschikbaar van maximaal € 2.500 ten behoeve van cursus-
sen voor de bediening van AED-apparaten.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Adviezen commissie gz van 3 december 2007.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken van maandag 3 december 2007.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging werkconferentie Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.
De burgemeester, wethouder Overbeek en de gemeentesecretaris wonen de werkconferentie Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven op 14 februari 2008 bij.

2. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting gemeente Valkenswaard.
Het college woont de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Valkenswaard op maandag 7 januari 2008 niet bij.