Besluitenlijst 11 februari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2003 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 februari 2003. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Projectmanagement "Kloppend Hart". DB/secr. Het college stemt in met de continuering van de inzet van DHV voor het projectmanagement van 'Kloppend hart" in 2003 conform de in de offerte van DHV opgenomen condities. 3. Personeelsbezetting Interne Dienstverlening. BO/p&o Het college stemt in met de door het MT geformuleerde uitgangspunten ten aanzien van de bezetting van enkele taakonderdelen binnen de afdeling Interne Dienstverlening. 4. Uitbreiding uren. BO/p&o Besloten wordt tot vaststelling van de beleidslijn voor uitbreiding van de formele arbeidsduur naar 40 uur per week conform voorstel. De O.R. zal geïnformeerd worden. 5. Besluitenlijst commissie algemene zaken d.d. 5 februari 2003. BO/jbz Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. N.a.v. het verslag wordt afgesproken dat het college in mei "de wijk in" gaat. 6. Benoeming raadsgriffier. DB/secr. De gemeenteraad wordt geadviseerd de benoeming van mr. F. den Hengst tot griffier m.i.v. 1 maart 2003 om te zetten in een vaste benoeming. Het college stemt eveneens in met de voordracht van mevrouw drs. M. van Rooij tot benoeming als plv. griffier. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Wet bescherming persoonsgegeven. BO/jbz. Het college stelt vast: de 38 geïnventariseerde verwerkingen van persoonsgegevens zoals opgenomen in bijlage 1 van de managementrapportage "project invoering Wet bescherming persoonsgegevens"; Het college stemt in: met de melding van 6 van de 38 verwerkingen bij het toezichthoudend orgaan (CBP); Het college neemt de managementrapportage voor het overige voor kennisgeving aan en zal de daarin vervatte aanbevelingen betrekken bij de uitwerking (en prioritering) van het nieuwe bedrijfsvoeringsconcept. 2. Kort verslag commissie Grondgebiedzaken 3 februari 2003. GZ Het college heeft kennisgenomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 3 februari 2003. 3. Europese aanbesteding Kloppend Hart. Projectbureau Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de Europese aankondiging en de selectieleidraad van de opdracht voor realisatie van het herinrichtingsplan Kloppend Hart. De advertentie wordt op 19 februari a.s. geplaatst. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Muziekonderwijs. BZ/o&w Het college wijst het subsidieverzoek voor een tweede muziekinstrument af. 2. Concept-brief MLK. BO/jbz Het college stemt in met de concept-brief aan MLK waarin namens de raad wordt aangegeven waarom het raadsbesluit van 26 april 2001 niet is ingetrokken. Concept-brief wordt vervolgens als ingekomen stuk voorgelegd aan de raad, met het voorstel hiermee in te stemmen. 3. Besluitenlijst commissie BZ. BZ/o&w Het college neemt kennis van de besluitenlijst van de commissie BZ van 4 februari 2003. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Budgetmutaties. GZ/gw Het college neemt kennis van de budgetmutaties (totaal € 12.435,- excl. BTW) en zal e.e.a. overeenkomstig het voorstel verantwoorden in de 1e Marap. 2. Werkzaamheden (verlengde) Gentiaanlaan. GZ/gw Het college neemt kennis van de huidige stand van zaken aangaande de werkzaamheden (verlengde) Gentiaanlaan en stemt in met het verleggen van de gasleiding en het laten liggen van de loze leidingen. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging provincie "Veilig vooruitzicht: provincie in samenspel". BO/jbz Het college kan de conferentie "Veilig vooruitzicht: provincie in samenspel" over de veilig-heidszorg als complex vraagstuk niet bijwonen. Datum en tijd: 24 februari 2003, 13.00 uur. Locatie provinciehuis Den Bosch.