Besluitenlijst 11 januari

U kunt hier de besluitenlijst van 11 januari nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 11 januari 2005

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 januari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Inzamelingsactie Prithipura.
In het kader van financiële steun aan de slachtoffers van de zeebeving in Oost Azië besluit het college om het bedrag dat wordt ingezameld door de Stichting Prithipura Infant Home Son en Breugel, te verdubbelen tot een maximum van € 25.000,=, met als peildatum 1 maart 2005.

3. Bestuurlijke planning 2005.
Het college stelt de planning 2005 vast en zendt deze ter kennisneming aan de raads- en commissieleden (verzending 19-1-2005).

4. Aanpak knelpunten gemeentelijke organisatie.
Het college stemt in met de voorgestelde oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten en mandateert directie voor de uitvoering hiervan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bouw- en sloopvergunningen (K4-operatie).
Het college stemt in met het plan van aanpak inzake het onderzoek naar bouw- en sloopver-gunningen in het kader van de K4-operatie.

2. Wijziging van de verordening onroerende-zaakbelastingen 2005 in verband met inwerkingtreding afschaffing van Zalmsnip.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot wijziging van de verordening OZB 2005 i.v.m. inwerkingtreding afschaffing van de Zalmsnip.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Aanwijzing inspecteurs GGD Kinderopvang.
Het college wijst een drietal medewerkers van de GGD als de gemeentelijke toezichthouders kinderopvang van Son en Breugel aan.

2. Uitvoering JPP-2005-2
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen van het Jeugd Preventie Programma (JPP) in 2005.