Besluitenlijst 11 juli 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 11 juli 2006

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juli 2006.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Begroting SRE 2007.

Het college neemt kennis van de begroting 2007 van het SRE en stemt in met de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van het SRE. Deze conceptbrief zal ter advisering worden verzonden naar de fractievoorzitters.

3. Visie dienstverlening en huisvesting.

Het College neemt kennis van de reactie van de ondernemingsraad en stelt de visie op dienstverlening en huisvesting Dienstverlening Publiek, overeenkomstig het voorgenomen besluit van 11 april 2006, definitief vast.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Beroepsschrift afwijzing kwijtscheldingsaanvraag gemeentelijke belastingen 2006 van betrokken.

Het college besluit om het ingestelde beroep ongegrond te verklaren.

2. Voortgang sporthal.

Het college neemt de diverse initiatieven in het kader van het project nieuwbouw sporthal voor dit moment voor kennisgeving aan. Het College informeert de raad over de stand van zaken en voorbereiding tot besluitvorming.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. BOSE, amendement onderzoek verbinding met N279.

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel besluit het SRE te adviseren om ten aanzien van het amendement 'Verbinding voorkeursalternatief BOSE - N279' te concluderen dat de noodzakelijkheid van de verbinding niet is aangetoond. Het college verzoekt het SRE te besluiten om af te zien van de verbinding tussen de N279 en het voorkeurstracé BOSE. Tevens wordt het SRE verzocht het standpunt van de provincie ter zake in te winnen.

2. Verzoek om planschadevergoeding van betrokkene

Het college besluit:

1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en het conceptraadsbesluit voor wat betreft de toekenning van een bedrag aan verzoekster;

2. Voor behandeling in de commissie GZ (4 september 2006) een standpunt in te nemen voor wat betreft de dekking;

3. Verzoekster in de gelegenheid te stellen te worden gehoord.