Besluitenlijst 11 juni 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethoudersvan Son en Breugel van 11 juni 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juni 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bezoeken op Afspraak - Evaluatie voorjaar 2013

Het college neemt kennis van een korte tussenevaluatie over ‘bezoek op afspraak’ en zendt dit ter informatie toe aan de commissie AZ.

3. Evaluatie training agressie en geweld

Het college neemt kennis van de evaluatie training agressie en geweld 2013

4. Bestuurlijke Planning 3e kwartaal 2013

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de vergadering van de commissies van eind juni.

5. Raadsvergadering d.d. 13 juni 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 13 juni 2013 zijn geagendeerd.

6. SRE Portefeuillehoudersoverleggen 12 juni 2013

Het college bespreekt de agenda's van de diverse poho-overleggen en de vakadviezen erover, en geeft eventuele zienswijzen mee aan de vertegenwoordigers die namens Son en Breugel deelnemen aan deze gesprekken.

7. Bestuursrapportage I&A beleidsplan - juni 2013

Het college neemt kennis van de Bestuursrapportage 2013 van het lopende I&A beleidsplan en de verlenging tot 2015 en biedt deze ter kennisgeving aan de commissie Algemene Zaken.

Portefeuille: R. Visser

1. Eazzypark

Het college besluit de vestiging van Eazzypark op het perceel 2023 (-B) te Ekkersrijt, te scharen onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan Ekkersrijt.

2. Masters in Parking

Het college besluit:

 1. de mogelijkheid van de vestiging van Park en Fly op het perceel 2037 te Ekkersrijt nader te onderzoeken, waarbij de vestiging wel van tijdelijke aard is namelijk tot de komst van de NO-corridor en waarbij een maximum geldt tot 2018;
 2. dat Park en Fly hiertoe een principeverzoek moet indienen;
 3. dat de locaties A, B en C niet geschikt worden bevonden voor de vestiging van Park en Fly op Ekkersrijt, ook niet in tijdelijke vorm.

3. Convenant met Prodrive

Door middel van een schriftelijke mededeling informeert het college de commissie Algemene Zaken over het met Prodrive gesloten convenant.

4. Commissievoorstel verzoek uitbreiding Rouwcentrum "Wolfswinkel" met crematorium

Het college besluit het commissievoorstel over de uitbreiding van Rouwcentrum Wolfswinkel met een crematorium voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken, met het advies in te stemmen met het voornemen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek.

5. Irenestraat 12

Het college besluit in beginsel (via een binnenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het veranderen en vergroten van de woning en het oprichten van een garage op het perceel Irenestraat 12 te Son.

6. Jaarverslag, evaluatie en aanvulling van het Ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2012 "Mooi Son en Breugel, samen doen!"

Het college neemt op dit moment kennis van het Jaarverslag en evaluatie van het Ruimtelijk kwaliteitsbeleid 2012 "Mooi Son en Breugel, samen doen!". Het college ziet een voorstel tegemoet om op dit onderdeel weer een stap verder richting deregulering te zetten en dit dan (met het jaarverslag) aan de raad voor te leggen.

7. Nieuwe aanbestedingswet: veranderingen in beleid en procedure

Het college stelt de aan het inkoopbeleid aanverwante stukken vast, samen met het ontwerp raadsvoorstel over de nieuwe aanbestedingswet en biedt het ontwerp raadsvoorstel ter vaststelling aan de commissie en raad aan.

8. Organisatie Ekkersrijt

Het college neemt op dit moment kennis van de overlegstructuur en werkwijze van de gemeentelijke organisatie ten aanzien van strategische ontwikkeling, beheer en onderhoud en de financiële organisatie rondom bedrijvenpark Ekkersrijt

9. Afvalinzameling 2013 ev. vaststellen Samenwerkingsovereenkomst

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst inzameling huisvuil en exploitatie milieustraat tot 31 december 2017;
 2. in te stemmen met het bijbehorende projectplan;
 3. in te stemmen met bijbehorende side-letter;
 4. in te stemmen met de bijbehorende bonusberekening;
 5. wethouder Robert Visser ondertekeningmandaat te verlenen;
 6. de commissie GZ te informeren conform bijgevoegd commissievoorstel.

10. Geluid A50, mogelijke herstelmaatregelen

Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke herstelmaatregelen die Rijkswaterstaat gaat treffen om de geconstateerde afwijkingen bij de A50 te herstellen en stelt het voorstel daarover voor de commissie GZ vast.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Uitvoeringsprogramma Breugel

Het college besluit het uitvoeringsprogramma Breugel samen met het ontwerpraadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad respectievelijk ter advisering en besluitvorming.

2. Begroting 2014 GGD

 1. Het college stemt in met conceptprogrammabegroting 2014 van de GGD inclusief de gehanteerde indexeringssystematiek.
 2. Door wethouder Frenken zal in de vergadering van het AB op 26 juni het besluit van het college worden ingebracht.
 3. Het college stemt in met de tekst voor de eerstvolgende raadsinformatiebrief.

3. Onderzoek rekenkamercommissie onderwijshuisvesting

Het college besluit het door de RKC opgestelde rapport inzake onderwijshuisvesting aan te bieden aan de raad conform bijgaand conceptraadsvoorstel.

4. Stand van zaken nieuwbouw BS De Stokland en BS De Bloktempel

Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van de nieuwbouw van De Stokland en De Bloktempel en besluit tot:

 1. het vaststellen van de toegekende m2 en het daarbij bijhorende normbedrag voor beide scholen;
 2. het toekennen van het voorbereidingskrediet voor beide scholen met aftrek van het verleende voorschot (mits dit past binnen kaders financieel beleid);
 3. stemt in met de (door de architect) voorgestelde ligging op het perceel van de Stoklandschool en een advies met betrekking tot de parkeervarianten voor de Bloktempel tegemoet te zien;
 4. in te stemmen met de presentatie van HEVO aan de commissie BZ;
 5. in te stemmen met bijgevoegd commissievoorstel.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging barbecue, bedrijfsbezoek en algemene ledenvergadering OVE

De wethouders wonen op 20 juni bij Omroep Brabant de barbecue, bedrijfsbezoek en algemene ledenvergadering OVE bij.

2. Uitnodiging kampioenswedstrijd en/of -receptie SBC - klasse 3D

Wethouder Frenken woont op 29 juni de kampioenswedstrijd en -receptie SBC - klasse 3D bij.