Besluitenlijst 11 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 11 mei 2004

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 27 april 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 mei 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

3. Burgerjaarverslag.
1. Het college stemt in met de productie van het burgerjaarverslag. Het jaarverslag wordt huis-aan-huis in Son en Breugel verspreid
2. De kosten worden ten late gebracht van de post onvoorzien. Verwerking ervan vindt plaats via de MARAP/BERAP.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
Het College gaat in grote lijnen akkoord met de "Nota Collectief Vraagafhankelijk Vervoer" en besluit op dit moment op basis van deze nota aan de raad voor te stellen:
1. Over te gaan tot invoering van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer met ingang van 1 januari 2005 voor de doelgroep WVG-gerechtigden met een vervoersvoorziening
2. Een overgangstermijn te hanteren voor de duur van een half jaar (van 1 januari tot 1 juli 2005) voor de huidige WVG-gerechtigden met een forfaitaire vervoersvoorziening;
3. Met betrekking tot de doelgroep 65+/75+ berekeningen te doen opstellen van de financiƫle consequenties en op basis daarvan te besluiten over completering van het voorstel aan de raad.

2. Kinderopvang.
Het college neemt kennis van de resultaten van het overleg met de kinderopvangorganisaties over de realisatie van buitenschoolse opvang in Breugel. Het college benadrukt dat de mogelijkheid opengehouden wordt ook met andere partijen B.S.O. gestalte te geven

3. Wet basisvoorziening Kinderopvang.
Het college neemt kennis van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de kinderopvang bij invoering van de Wet basisvoorziening Kinderopvang.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Evaluatie beheervisie openbaar groen.
Het college neemt kennis van de uitvoering van het eerder geplande voornemen de Groenvisie 96 te evalueren en te actualiseren in een nieuw beleidsplan voor het beheer van de gemeentelijke groenvoorzieningen.