Besluitenlijst 11 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 november 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Adviezen uit commissie AZ van 5 november 2003. College neemt de adviezen van de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 5 november 2003 voor kennisgeving aan. 3. Benoeming ambtenaren/buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Het college benoemt de heer P.K. Pilon en de heer J.D. van Arkel tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) en mevrouw J.A. Bloemsma en mevrouw L.J.J. Stoop tot ambtenaar van de burgerlijke stand. (ABS) 4. Koopzondagen 2004. Het college wijst de voorgestelde data aan als koopzondagen in 2004: Ten zuiden van Wilhelminakanaal (Ekkersrijt): 11 januari, 25 januari, 29 februari, 28 maart, 12 april (2e paasdag), 25 april, 20 mei (Hemelvaart), 31 mei (Pinksteren), 26 september, 17 oktober, 31 oktober, 26 december (Kerstmis). Ten noorden van Wilhelminakanaal: 12 april (2e paasdag), 16 mei (Breugels festijn), 31 mei (2e pinksterdag), 5 september (jaarmarkt), 19 september (Breugelse rommeldag), 21 november (Sinterklaas), 28 november (Sinterklaas), 12 december (Kerstmis),19 december (Kerstmis). 5. Herplaatsingscommissie. Het college besluit:  tot instelling van een herplaatsingscommissie overeenkomstig de in het voorstel opgenomen samenstelling;  in te stemmen met de voorgestelde vergoedingsregeling voor de externe leden van de herplaatsingscommissie. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verkeersmaatregelen Son en Breugel. Het college besluit de verkeersveiligheid op de Aziëlaan en Nijnselseweg te verbeteren door op 2 locaties in de Aziëlaan en 2 locaties in de Nijnselseweg wegversmallingen aan te brengen. 2. Wijziging dienstregeling openbaar vervoer. Het college neemt de wijziging van het openbaar vervoer per 14 december 2003 voor kennisgeving aan. Wethouder Bergmans treedt opnieuw in overleg met vervoerder Hermes en SRE over mogelijkheden om route te optimaliseren via het centrum en Boslaan. 3. Bouwplan Huize De Vloed. Burgemeester en wethouders besluiten om de bouwplanprocedure te vervolgen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Adviezen commissie BZ van 4 november 2003. Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 4 november 2003 voor kennisgeving aan. 2. Huisvesting muziekdocenten. Het college besluit om enige lokalen in de Bongerd te verhuren aan muziekdocenten. 3. Bezwaarschrift tegen herziening bijstandsuitkering. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college het bezwaarschrift gegrond. Het bestreden besluit tot herziening van de bijstandsuitkering van betrokkene wordt ingetrokken. 4. WWB Brainstormbijeenkomst. Het college neemt kennis van het feit dat op 18 november een "brainstormbijeenkomst" inzake de Wet Werk en Bijstand plaats zal vinden tezamen met de commissie BZ en CLIP (cliëntenparticipatie). Doel: een eerste verkenning van (beleids)standpunten van commissie en CLIP inzake de belangrijkste items van de Wet Werk en Bijstand. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Verwarming Gemeenschapshuis 'De Boerderij'. GZ/gw Advies: Het college besluit opdracht te geven tot de voorgestelde werkzaamheden in gemeenschapshuis De Boerderij en de financiële consequenties daarvan te verwerken binnen de eerstvolgende