Besluitenlijst 11 september 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 11 september 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 04 september 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezenlijst commissie AZ 05-09-07.
Het college neemt kennis van de adviezenlijst behorende bij de commissievergadering AZ van 5 september jl.

3. Bespreking vergadering BSGE van 13 september 2007.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) op 13 september 2007.

4. SRE Regionale Agenda 2007-2010.
1. Het college stemt in met het ontwerp van de 'Regionale Agenda SRE 2008-2010' en legt deze, met een ontwerpraadsvoorstel, ter bespreking voor aan de commissie Algemene Zaken op 3 oktober 2007.
2. Het college stemt in met het ambtelijk voorstel (afd. M&G) om het Dagelijks Bestuur van het SRE te adviseren de benodigde dekking via het eigen vermogen van het SRE te laten afdekken.
3. Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 1 november 2007.

5. Raadsvoorstel procedure burgerinitiatiefvoorstel speeltuin Seinelaan.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel "Procedure burgerinitiatiefvoorstel tot het opknappen en/of vernieuwen van de speeltuin Seinelaan." Hierin wordt aan de raad voorgesteld het voorstel niet in behandeling te nemen omdat het niet tot de bevoegdheid van de raad behoort en het college te vragen het verzoek in behandeling te nemen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. DKD stand van zaken.
Het college neemt kennis van de stand van zaken ontwikkeling Digitaal Klant Dossier (DKD) met de gemeente Nuenen.

2. Lokaal signaleringssysteem (Zorg voor Jeugd).
Het college besluit tot:
1. continuering van de ontwikkeling van het lokaal signaleringssysteem;
2. het voornemen de invoering van het lokaal signaleringssysteem door bureau WenS en K2 te laten uitvoeren/begeleiden onder voorbehoud van kosten neutrale invoering;
3. financiering van jaarlijkse ICT-kosten ten behoeve van maximaal € 5.676 uit het I&A-
budget te verzorgen.

3. Windschermen kiosk.
Het college besluit de kosten van de aangeschafte demontabele windschermen voor de kiosk, voor rekening van de gemeente te nemen. De kosten ( € 5011,58 ex BTW) worden ten laste gebracht van het project "kloppend hart" en gedekt uit de reserve kunstaankopen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 4 september 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Beleidsplan Wmo loket Son en Breugel.
Het college neemt kennis van en stemt in met het beleidsplan van het Wmo-loket in Son en Breugel.
Het plan wordt ter kennisname toegezonden aan de commissie burgerzaken (vergadering 2 oktober aanstaande).

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Sanering en herinrichting Dommel door Eindhoven tot Wilhelminakanaal.
Het college besluit :
1. Kennis te nemen van de stand van zaken inzake het saneringsproject Dommel door Eindhoven;
2. In te stemmen met de intentieovereenkomst inzake de samenwerking in dit project met het Waterschap de Dommel, de gemeente Eindhoven en de gemeente Nuenen.

2. Milieujaarprogramma.
Het College besluit om in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel om het milieuprogramma 2008 vast te laten stellen door de Raad.

3. Wijzigen van de welstandsnota.
Het college besluit in te stemmen met het concept raadsvoorstel om:
1. de gewijzigde sneltoetscriteria, de overige objectcriteria, de situatiecriteria en de welstandsvrije bouwwerken op te nemen in de Welstandsnota Gemeente Son en Breugel;
2. deze wijziging van de Welstandsnota Gemeente Son en Breugel in werking te laten treden met ingang van 2 november 2007;
3. naast de gewijzigde sneltoetscriteria ook de criteria voor de bouwwerken die niet in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand over te dragen aan Burgemeester en wethouders, waarbij zij hun standpunt baseren op de in de welstandsnota genoemde welstandcriteria;
4. het jaarverslag van Welstandszorg Noord-Brabant voor kennisgeving aan te nemen.

4. De wijziging binnen het bestemmingsplan Buitengebied 1999 om de agrarische bestemming van de boerderij Wolfswinkel 2 te wijzigen naar de bestemming woondoeleinden.
Het college besluit:
* in te stemmen met het concept wijzigingsplan ten behoeve van de bestemmingswijziging van agrarisch naar woondoeleinden voor Wolfswinkel 2;
* in te stemmen met het in procedure brengen van het wijzigingsplan;
* het plan daartoe gedurende 6 weken ter inzage te leggen . Indien geen zienswijzen worden ingediend het plan ter goedkeuring naar GS te zenden.

5. Bestendiging voorkeursrecht Sonniuspark .
Het college besluit:
Het gevestigde voorkeursrecht op de percelen kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie G, nrs. 278, 280, 290 en 291 (gedeeltelijk) te bestendigen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg), één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale kaart en percelenlijst.

6. Beroep KWS tegen vonnis Raad van Arbitrage in hardsteenkwestie.
1. Het college besluit de voorzitter van de Raad van Arbitrage het scheidsgerecht te laten benoemen, inzake het door KWS ingediende beroep tegen het vonnis van de Raad voor Arbitrage waarbij de schadeclaims jegens de gemeente werden afgewezen.
2. met adviseur mevr. mr. Klein wordt een gesprek belegd om de inhoudelijke kant van de zaak nader te bespreken.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Gemeente Sint-Oedenrode gezamenlijk bezoek Eindhoven Airport.
Het college gaat in op het verzoek van het college van B&W van Sint-Oedenrode om gezamenlijk een bezoek te brengen aan Eindhoven Airport. Datum/tijd: nog onbekend


__________________________________________________________________________