Besluitenlijst 12 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 12 april 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 5 april 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Jaarverslag 2004 klachtenregeling.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2004 Klachtenregeling en legt het jaarverslag voor aan de commissie Algemene Zaken.

3. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 6 april 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

4. Nieuwe verordening GBA.
Het college besluit de nieuwe verordening GBA ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het college besluit de bijbehorende beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Gemeente Son en Breugel vast te stellen.

5. Procedure burgerinitiatiefvoorstel realiseren grote speeltuin.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel "Procedure burgerinitiatiefvoorstel tot het realiseren van een grote speeltuin in de gemeente" en stemt in met de daarin genoemde planning voor inhoudelijke behandeling.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Depot knooppunt A50/A58.
Besluit om onder voorwaarden en na afloop van de wettelijke procedure met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tijdelijk vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Industrieterrein Ekkersrijt" ten behoeve van de aanleg van een depot voor de opslag van 102.000 m³ leem en kapvergunning te verlenen voor de aanwezige houtopstand.

2. Aanvraag om bouwvergunning / verzoek om vrijstelling Willemstraat 3.
Het college besluit om:
1. de raad te verzoeken om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op het verzoek om vrijstelling te delegeren aan uw college.
2. onder de voorwaarde dat de raad de bevoegdheid delegeert, de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten d.m.v. het terinzage leggen van het bouwplan o.g.v. de Inspraakverordening gedurende twee weken.
3. de raad te verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart aangegeven gebied.

3. Begroting SRE 2006.
Het college neemt kennis van de begroting 2006 van het SRE en de reactie daarop van de afdeling Mensen en Geld. Tevens wordt ingestemd met conceptbrief, waarin het college ingaat op de gekozen systematiek van indexering, de reserves en voorzieningen en op het belang van een uitbouw naar een volwaardige programmabegroting.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Oriëntatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Het College neemt kennis van het oriëntatiedocument over de Wet Maatschappelijke Onder-steuning en stemt in met de in het document opgenomen aanbevelingen.

2. Omzetten Reïntegratiebanen.
Het college besluit de "overgangsverordening loonkostensubsidie in- en doorstroombanen en Wiw-dienstbetrekkingen Son en Breugel" ter vaststelling voor te leggen aan de raad


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Handboogvereniging.
Het college besluit geen verdere medewerking te verlenen aan het verzoek van de hand-boogvereniging voor realisatie van een accommodatie

2. Omni-sporthal Sportpark De Gentiaan.
Het college besluit om:
1. de raad te verzoeken om de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op het verzoek om vrijstelling te delegeren aan uw college.
2. onder de voorwaarde dat de raad de bevoegdheid delegeert, zodra de aanvraag om bouwvergunning is ontvangen de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op te starten d.m.v. het terinzage leggen van het bouwplan o.g.v. de Inspraakverordening gedurende twee weken.
3. de raad te verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart aangegeven gebied.

3. Opdracht bouw- en woonrijpmaken 4e woonwagenlocatie.
Burgemeester en wethouders besluiten om Nijbod opdracht te geven tot uitvoering van het werk.

4. Aanleg skateplein speelveld Beemdstraat.
Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen ermee in te stemmen:
1. op het speelveld aan de Beemdstraat een skatepleintje aan te leggen van maximaal 200 m2;
2. zich in te spannen om in de komende periode te bezien of op de locatie aan de Rooijseweg ruimte beschikbaar is voor een definitief skateplein.

5. Adviezen commissie BZ 5 april 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging symposia "De nota ruimte in beweging".
Het college is verhinderd tijdens één van de twee symposia bij over "De nota ruimte in be-weging", georganiseerd door BNG, VNG en het IPO.