Besluitenlijst 12 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 5 augustus 2003. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Masterplan Ekkersrijt. GZ/vrom Het college neemt kennis van het Masterplan Ekkersrijt en legt dit plan ter kennisname voor aan de commissie AZ en de raad. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Intentieverklaring samenwerking Nuenen. BZ/id Het college ondertekent een intentieverklaring waarbij de gemeente Son en Breugel aangeeft een verregaande samenwerking op het gebied van ICT na te streven en dit aan de Raad ter kennis te brengen. 2. Raadsvoorstel zuidontsluiting Breugel GZ/vrom Het college stemt in met de aanvullende alinea in het raadsvoorstel en adviseert de raad om niet in te stemmen met het burgerinitiatief.