Besluitenlijst 12 december 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 12 december 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 05-12-2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Evaluatie Corsa.
Het college besluit door te gaan met het op de huidige manier verwerken en beschikbaar stellen van digitale post aan ons college.

3. Agenda DB-vergadering Ekkersrijt van 13 december 2006.
Het College neemt de agenda voor de vergadering van het dagelijks bestuur van het  Industrieschap Ekkersrijt van 13 december 2006, voor kennisgeving aan.

4. Regionale ombudscommissie.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2005 van de regionale ombudscommissie en wacht de ontwikkeling in de tariefstelling af.

5. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 04 oktober 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

6. Offerten aanvragen tijdelijke huisvesting brandweer.
Het college besluit bij leveranciers van tijdelijk units/ bouwketen vrijblijvende offertes op te vragen voor realisatie van een tijdelijke huisvesting brandweer en de gereserveerde middelen voor aankoop grond combigebouw in te zetten ter dekking van de kosten.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 7 december 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften het bezwaarschrift tot het verlagen van een uitkering ongegrond te verklaren.

3. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften het bezwaarschrift inzake een toegekende vervoersvoorziening ongegrond te verklaren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Beleidsregels Wmo.
1) College besluit het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gewijzigd vast te stellen in die zin dat:
- het persoongebonden budget voor hulp in de huishouding (art. 5) wordt vastgesteld op € 15,-- per uur
- vooralsnog wordt afgezien van het invoeren van een eigen bijdrage als bedoeld in art. 17 (scootmobielen en aangepaste fietsen)
2) College besluit de gemeenteraad en platform WMO hierover te informeren (mandaat wet-houder Verschelling).
3) Wethouder Verschelling treedt in overleg met het platform om te bezien op welke alterna-tieve wijze de beoogde doelstelling inzake het feitelijk gebruik van scootmobielen en aan-paste fietsen gerealiseerd kan worden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Geheel dan wel gedeeltelijk intrekken bouwvergunningen.
Het college besluit de navolgende bouwvergunningen op grond van artikel 59 lid 1 onder c van de Woningwet juncto 4.1 van de Bouwverordening 1992 tiende wijziging in te trekken:
- Bouwvergunning nr. 94-188, Juralaan 27, d.d. 31 november 1994 geheel intrekken;
- Bouwvergunning nr. 99-295, Gelderlandlaan 21, d.d. 27 januari 2000 gedeeltelijk intrekken;
- Bouwvergunning nr. 01-203, van den Elsenstraat 27, d.d. 1 november 2001 gedeeltelijk intrekken.

2. Naamgeving kunstwerken A50/A58.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het advies van de Heemkundekring Son en Breugel d.d. 04-12-2006 over de naamgeving van de kunstwerken, te weten: ‘Heuvel’, ‘Pennekert’, ‘Kievit’, ‘Ke-menade’ en ‘Aanschot’;
2. kennis te nemen van de instemmende reactie van de gemeente Eindhoven over de door de Heemkundekring Son en Breugel voorgestelde naam voor het in Eindhoven gelegen kunstwerk;
3. Rijkswaterstaat voor te stellen de nieuwe kunstwerken overeenkomstig het advies van de Heemkundekring Son en Breugel te benamen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging cd-presentatie Ons Dorp Live!
De burgemeester woont de cd-presentatie van Ons Dorp Live! op 15 december 2006, 20.00 uur in het Vestzaktheater bij.


2. Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Eindhoven 2 januari 2007.
Het volledige college woont de nieuwjaarsbijeenkomst bij.