Besluitenlijst 12 februari 2013

Openbare besluitenlijst

van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel12 februari 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 februari 2013.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.
2. Brandweer jaarverslag 2012.
Het college neemt kennis van het brandweer jaarverslag 2012.
3. Risico analyse en rapportage beveiligingsbeheerder 2012.
Het college:
a. neemt kennis van de risico-inventarisatie informatiebeveiliging GBA &
waardedocumenten december 2012;
b. neemt kennis van de rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid en
beveiligingsplan;
c. stelt vast dat de genoemde actiepunten uit de risico-inventarisatie en rapportage
moeten worden uitgevoerd.
 

Portefeuille: R. Visser

1. Verbouw woonboerderij Planetenlaan 1.

Het college besluit:

  1. a. in beginsel (via een binnenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan het realiseren van mantelzorg op een perceel aan de Planetenlaan te Son;
  2. b. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

2. Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Wolfswinkel ong.'

Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Wolfswinkel ong.' vrij te geven voor de vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

3. Vaststelling bestemmingsplan 'Ekkersrijt; Saturn'.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de "Zienswijzennotitie ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt; Saturn";
  2. in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan 'Ekkersrijt; Saturn';
  3. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan 'Ekkersrijt; Saturn' overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  4. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Ekkersrijt; Saturn' en de "Zienswijzennotitie ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan Ekkersrijt; Saturn" vast te stellen.

4. Exploitatie sporthallen.

Het college legt een informatie notitie voor aan de gemeenteraad (commissie BZ 26 februari) over de exploitatie van de sporthallen.

5. Nota activering, waardering en afschrijving.

Het college:

  • 1. stemt in met de inhoud van de nota activering, waardering en afschrijving en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad;
  • 2. stemt in met bijgevoegd raadsvoorstel.

6. Bestemmingsplan "Evenementen"; voortgangsbericht.

Het college neemt kennis van de stand van zaken van het bestemmingsplan “Evenementen”.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Voortgang centrummanagement.

Het college besluit de commissie Algemene Zaken middels een voortgangsbericht te
informeren omtrent lokale centrummanagementontwikkelingen.

2. Overeenkomst reparatie en onderhoud gemalen.

Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met Kanters 2.0 voor onderhoud en reparatie gemalen.