Besluitenlijst 12 juni 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 12 juni 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 juni 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Werving en selectie afdelingshoofden Ruimte & Wonen en Dienstverlening Publiek.
College besluit de werving en (voor)selectie van twee afdelingshoofden op te dragen aan JS consultancy.

3. Adviezen commissie grondgebiedzaken de dato 4 juni 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken van 4 juni 2007.

4. Adviezenlijst commissie algemene zaken de dato 6 juni 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

5. Contractperiode 1-11 2007 tot 1-11 2008 plaatsing gemeentenieuws.
Het college stemt in met de voorgestelde procedure om te komen tot een nieuw contract voor de periode van 1-11 2007 tot 1-11 2008 voor de plaatsing van het gemeentenieuws.
De commissie algemene zaken wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Eindrapportage Project Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de uitvoering WWB.
Het College besluit in te stemmen
- Met de eindrapportage Project Doelmatigheid en Doeltreffendheid van de uitvoering WWB en biedt deze aan ter kennisname aan de commissie Algemene Zaken.
- Met het opstellen van een plan van aanpak ter implementatie van de aanbevelingen.
- Met het verzenden van de eindrapportage naar de Rekenkamer (ex art. 213 a lid 3)

2. Bezwaarschrift.
Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en be-roepschriften en een bezwaarschrift tegen de aanvraag om bijzondere bijstand ongegrond te verklaren.

3. Bezwaar.
Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de aanvraag om langdurigheids-toeslag ongegrond te verklaren.

4. Bezwaarschrift.
Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart een bezwaarschrift niet-ontvankelijk.

5. Adviezen van de commissie burgerzaken 5 juni 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Voorstel tot keuzebepaling sporthalvariant juni 2007.
Het college stemt naar aanleiding van de behandeling in de commissie Burgerzaken van 5 juni 2007 van het concept raadsvoorstel “keuzebepaling sporthalvarianten” in met het definitieve raadsvoorstel.

2. Herziening bekostiging bovenregionaal vervoer.
Het college neemt de volgende besluiten over het bovenregionaal vervoer per Deeltaxi:
1. Het budget voor het bovenregionaal vervoer van de bewoners van Zonhove wordt gebaseerd op een vaste bijdrage per kilometer;
2. Het nieuwe systeem wordt gezien vanuit meerjarenperspectief, budgetneutraal ingevoerd per 1 januari 2008 met een overgangstermijn van één jaar;
3. Voor deelname aan het bovenregionaal vervoer wordt een eigen bijdrage gevraagd die gelijk is aan de eigen bijdrage voor Valys (in 2007 € 0,16 per km);
4. Het Platform Wmo wordt advies gevraagd over dit voorstel;
5. De portefeuillehouder heeft mandaat om de opmerkingen van het Platform Wmo, voor zover die zich beperken tot kleine aanpassingen, aan te brengen.
In aanvulling op het bovenstaande, besluit het college om de overgangsregeling uitsluitend toe te passen op degenen waarvan het budget met meer dan € 50,- wordt verlaagd. Het eenmalige financiële nadeel dat hierdoor in 2008 ontstaat van € 6.060,- wordt ten laste gebracht van het budget voor het collectief vervoer.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Plan van aanpak herziening bestemmingsplan Buitengebied.
Het college besluit:
1. “ het plan van aanpak bestemmingsplan Buitengebied” als uitgangspunt vast te stellen
voor de offerte aanvraag voor de herziening vanhet bestemmingsplan Buitengebied;
2. het plan van aanpak ter kennisname aan te bieden aan de commissie Grondgebiedzaken van 25 juni 2007.

2. Actualisering bestemmingsplannen bebouwde kom.
Het college besluit:
1. de notitie van uitgangspunten “actualisatie bestemmingsplannen kommen Son en Breugel” als uitgangspunt voor de offerte aanvraag vast te stellen;
2. de notitie “actualisatie bestemmingsplannen kommen Son en Breugel” voor een oriënterende bespreking aan te bieden aan de commissie Grondgebiedzaken.
3. Planschadevergoeding Willemstraat.
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit met betrekking tot diverse planschade-claims;
2. twee afzonderlijke hoorzittingen te houden waarin het advies van de SAOZ en het ontwerpbesluit besproken worden;
3. Betreffende bewoners conform bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te brengen van de wijze van afhandeling van haar verzoek om planschade d.d. 29 december 2006;
4. De kosten totaal afgerond op € 17.500,00 boeken ten laste van kostenplaats 6810000 (bestemmingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel te brengen.

4. Bouwaanvraag Heistraat 8 t/m 18.
Reguliere bouwvergunning verlenen onder de gestelde voorwaarden.

5. Zuidontsluiting Breugel.
Het college:
1. neemt kennis van het advies van Goudappel Coffeng inzake de verkeerskundige
effecten van de Zuidontsluiting;
2. stelt de beantwoording van de vragen van de fractie VVD vast.

6. Proceskosten van de Ven.
Het college besluit de raad te adviseren om af te zien van vergoeding van kosten voor rechts-bijstand.


Ingekomen Stukken

1. Uitnodiging informatieavond Presentatie Ontwikkelingsplan A2-zone.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de informatie-avond ontwikkelingsplan A2-zone bij.

Datum/tijd: maandag 2 juli 2007 van 19.00 tot 20.00 uur
Locatie: WIRO conferentiezalen St.Wirostraat 2 Eindhoven---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------