Besluitenlijst 12 maart 2013

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 maart 2013.

Het college stelt de besluitenlij en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Meldingen giften en geschenken op grond integriteitsregeling.

Het college neemt de meldingen 2012 op grond van de integriteitsregeling voor kennisgeving aan en legt deze ter inzage voor de commissie algemene zaken bij de commissiegriffier.

3. Voorbereiding agenda AB RUD 14 maart a.s.

Het college neemt kennis van de agenda's AB RUD van 14 maart aanstaande.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Verbouw pand Nieuwstraat 63, aanvulling.

Het college besluit:

  1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure), onder de genoemde voorwaarden en uitgangspunten, medewerking te verlenen aan de realisering van 9 startersappartementen op het perceel Nieuwstraat 63 te Son;
  2. bij aanvraag omgevingsvergunning de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de anterieure overeenkomst heeft ondertekend;

2. Onderzoek kostenstijging hulp bij het huishouden.

Het college:

  1. neemt kennis van de onderzoeksresultaten Hulp bij het huishouden zoals verwoord in de eindrapportage van Adlasz;
  2. neemt kennis van maatregelen ter verbetering van de uitvoering van de Hulp bij het Huishouden;
  3. neemt kennis van de resultaten uit de benchmark;
  4. informeert de gemeenteraad via de jaarrekening 2012.

3. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 6 maart 2013.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 6 maart 2013.

4. Aanslagen rioolheffing. BV/13.2895

Het college neemt kennis van een omissie bij het vervaardigen van ongeveer 500 aanslagen rioolheffing voor bedrijven voor 2013. Hierbij is drie euro per aanslag te veel in rekening gebracht. De aanslagen worden inmiddelijk gecorrigeerd.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Bijdrage Coöperatieve Vereniging Thuisverbonden.

Het college besluit aan de Coöperatieve Vereniging Thuisverbonden een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 5.000,--.

2. Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2013.

Het college woont de Nationale Boomfeestdag 2013 bij.
 

3. Ondertekening Intentieovereenkomst WoZoCo/school Breugel.

Het college stemt in met de concept intentieovereenkomst.

Ingekomen stukken
 

1. Uitnodiging lunch en bedrijfsbezoek OVE/Decor Son.

Het college woont de lunch en bedrijfsbezoek OVE/Decor Son bij.
Datum/tijd: 21 maart 2013, 11:30 uur
Locatie: Ekkersrijt 1214 te Son 

2. Uitnodiging 1e Lagerhuis van OVE en OVSB.

Het college woont het 1e Lagerhuis van OVE en OVSB bij.
Datum/tijd: 27 maart 2013, 19:00 uur
Locatie: La Sonnerie

3. Uitnodiging musical 'PerMissie' door Theaterkoor Sint-Oedenrode.

Het college woont de musical 'PerMissie' door Theaterkoor Sint-Oedenrode bij.
Datum/tijd: 24 mei 2013, 19:30 uur
Locatie: Sporthal De Streepen, Laan van Henkenshage 5 Sint-Oedenrode