Besluitenlijst 12 november 2013

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 12 november 2013

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 5 november 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten en voegt daaraan toe het op 7 november genomen besluit inzake ontwikkeling Oranjetip:
Het college van burgemeester en wethouders stelt het (ontwerp)raadsvoorstel vast,
waarin - gehoord de raadscommissie AZ - aan de raad wordt voorgesteld om:
1. kennis te nemen van de voorgenomen herontwikkeling op de locatie Oranjetip;
2. te besluiten de gemeentelijke taakstelling van woonwagenstandplaatsen los te laten.

Commissieagenda's november 2013

Het college bespreekt de agenda's van de commissievergaderingen van november 2013.

Mandatering Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Het college besluit mandaat te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voor:

  1. het houden van toezicht op inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer;
  2. het handhavend optreden tegen overtredingen in het kader van de Wet milieubeheer.

Portefeuille: R. Visser

Gunningsadvies sociaal medische advisering (SMA)

Het college neemt kennis van en stemt in met het voorlopige gunningsadvies in het kader van de aanbesteding SMA aan Trompetter & Van Eeden B.V. voor perceel 1 (sociaal medische advisering) en aan SCIO Consult voor perceel 2 (bouwkundige advisering).

 Harmonisatie P&C-cyclus en Meerjarenbegroting

Het college besluit via de griffie een vertegenwoordiging vanuit de raad te vragen om deel te nemen in een werkgroep die de mogelijkheden voor harmonisatie Planning- en control cyclus en meerjarenbegroting bespreekt en die voor 1 februari 2014 met een advies naar de drie gemeenteraden komt.

Vaststellen belastingverordeningen 2014

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van diverse belastingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen. Daarnaast besluit het college de zogeheten “ROEB-lijst 2014” vast te stellen.

Portefeuille: J.P. Frenken

Presentatie ontwerp Sterrenschool

Het college neemt, middels een presentatie, kennis van het ontwerp van de Sterrenschool en stemt in er mee in dat deze presentatie ook wordt gehouden in de commissie BZ op 19 november 2013.

Ingekomen stukken

Uitnodiging Het Groene Goud 2013

De burgemeester en de wethouders wonen Het Groene Goud 2013 bij op 12 december 2013 in Best.

Uitnodiging lunchbijeenkomst OVE

De wethouders en de secretaris wonen de lunchbijeenkomst bij van de OVE op 28 november 2013 in Dejavu in Son.

Uitnodiging bijeenkomst Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Wethouder Frenken en de secretaris wonen de bijeenkomst Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bij op 21 november 2013 in Deurne.