Besluitenlijst 12 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 5 november 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. N.a.v.:  Van bezoek minister De Boer zal gebruik worden gemaakt om aandacht voor aansluiting A50/A58 te vragen;  Burgemeester heeft op 13 november gesprek met de heer Muurling (SVVE). 2. Koopzondagen 2003. Het college van burgemeester en wethouders heeft de koopzondagen voor het jaar 2003 vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het bedrijventerrein Ekkersrijt en het centrum van Son en Breugel. Bij de keuze van de 12 zondagen is rekening gehouden met de voorkeuren van de Ondernemers Vereniging Son en Breugel en de Vereniging Meubelplein Ekkersrijt. Ten zuiden van het Wilhelminakanaal (o.a. Ekkersrijt) 12 januari, 26 januari, 23 februari, 23 maart, 21 april (Pasen), 29 mei (Hemelvaart), 9 juni (Pinksteren), 14 september, 19 oktober, 9 november, 26 december (Kerst), 28 december. Ten noorden van het Wilhelminakanaal (o.a. centrum Son en Breugel) 21 april (Pasen), 9 juni (Pinksteren), 25 mei (Breugels festijn), 7 september (Jaarmarkt) 21 september (Breugelse Rommeldag), 23 november (Sinterklaas), 30 november (Sinterklaas), 14 december (Kerstmis), 21 december (Kerstmis) 3. Verslag openbare vergadering OR d.d. 15 oktober 2002. Het college neemt het verslag voor kennisgeving aan. 4. Ontslagverzoek de heer P. Valk. Besloten wordt de heer P. Valk, medewerker milieu, afdeling VROM eervol ontslag te verlenen met ingang van 20 januari 2003. 5. Faciliteitenregeling raadsleden Het college stemt in met de ontwerpfaciliteitenregeling voor raad- en commissieleden. Daarbij gaat het om de vaste onkostenvergoedingen en de mogelijkheid om computer- en communicatieapparatuur beschikbaar te stellen. De kosten van deelname aan cursussen en congressen worden voortaan rechtstreeks vergoed. De ontwerpregeling zal via de commissie voor Algemene zaken ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 6. Besluitenlijst commissie algemene zaken d.d. 6 november 2002.BO/jbz Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verzoek om vergoeding planschade. Het college besluit om ingediende planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan de SAOZ. 2. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 5 november 2002 voor kennisgeving aannemen. 3. Besluiten commissie GZ 4 november 2002. Het college heeft kennis genomen van de besluiten van de commissie grondgebiedzaken van 4 november 2002. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Onderwijshuisvesting en Integraal Huisvestingsplan. Het college van burgemeester en wethouders vraagt 3 offertes voor het opstellen van een integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP). Daarnaast gaat de gemeente de visie van de besturen peilen. Daarbij gaat het niet alleen om de scholen maar ook om andere instellingen: bijvoorbeeld peuterspeelzalen en kinderopvang, op grond van de brede schoolgedachte. 2. Commissie burgerzaken. Het college neemt kennis van de door de commissie burgerzaken besproken en genomen besluiten. 3 .Verslag Interne Controle afdeling Sociale Zaken periode januari tot september 2002. 1. Het college hecht de goedkeuring aan bijgaand intern verantwoordingsverslag van de werkzaamheden verricht binnen de afdeling Sociale Zaken gedurende de periode januari tot september 2002; 2. Voor kennisgeving wordt aangenomen, dat de resultaten van deze rapportage duidelijk aantonen, dat er in de loop van 2002 vooral met betrekking tot de tijdigheid van het voe-ren van heronderzoeken in het kader van de Abw, IOAW en IOAZ sprake is van een sterke verbetering ten opzichte van de resultaten over 2001; 3. Met de medewerkers/medewerksters van de afdeling worden de aanbevelingen besproken en voor zover nodig/van toepassing efficiënt opgepakt en verwerkt. 4. Gewijzigd concept-raadsvoorstel huisvestingsprogramma 2003 / Permanente leslokalen basisschool Harlekijn Burgemeester en wethouders stemmen in met het gewijzigd concept-raadsvoorstel huisvestingsprogramma 2003. Daarmee gaan ze formeel achteraf akkoord met het krediet voor de gebouwde permanente leslokalen van basisschool de Harlekijn en leggen dit voor aan de gemeenteraad. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Beleidsregels indieningtermijn subsidieverzoeken. BZ/o&w Op 4 juli 2002 heeft de gemeenteraad de 'Subsidieverordening Welzijn 2002', vastgesteld. Deze verordening is inmiddels van kracht. In deze verordening is aan het college van B & W bevoegdheid gegeven om beleidsregels vast te stellen. In vervolg hierop hebben burgemeester en wethouders beleidsregels vastgesteld over de gevolgen van het te laat indienen van een subsidieaanvraag. Beleidsregels In de Subsidieverordening Welzijn 2002 staat dat een subsidieaanvraag voor 1 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bij het college van burgemeester en wethouders moet worden ingediend. April- juli De datum van 1 april is gekozen omdat in die maand de gemeentebegroting van het nieuwe jaar ambtelijk wordt voorbereid. Wanneer een aanvraag ná 1 april wordt ingediend, dan kan deze aanvraag alleen nog maar worden meegenomen voor zover deze betrekking heeft op de voortzetting van bestaand beleid. Als de subsidieaanvraag betrekking heeft op nieuwe activiteiten of op een uitbreiding van de bestaande activiteiten wordt deze aanvraag of dat gedeelte van deze aanvraag niet in behandeling genomen. Na juli In juli wordt gestart met de samenstelling van het nieuwe subsidiebeleidsplan. Aanvragen die dan nog niet zijn ingediend, kunnen niet meer worden opgenomen in het subsidiebeleidsplan en worden niet meer in behandeling worden genomen. Het gevolg hiervan is dat de betreffende instelling in het nieuwe jaar geen subsidie zal ontvangen. Stand van zaken 2003 Tot op heden hebben 10 instellingen, die zijn opgenomen in het ontwerp subsidiebeleidsplan 2003, geen subsidieaanvraag voor 2003 ingediend. Gezien het tijdstip van het jaar, kunnen de boven vermelde beleidsregels niet worden gehanteerd voor de indiening van de subsidieverzoeken voor het jaar 2003. Daarom is besloten voor het subsidiejaar 2003 de regel te hanteren dat aanvragen die ná 1 januari 2003 worden ingediend, niet in behandeling worden genomen. In aanvulling op deze publicatie worden de instellingen die nog geen aanvraag voor 2003 hebben ingediend, schriftelijk verzocht dit alsnog voor 1 januari 2003 te doen.