Besluitenlijst 12 oktober

U kunt hier de besluitenlijst van 12 oktober nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 12 oktober 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Verzekering vrijwillige brandweer
Het college besluit ten behoeve van de vrijwillige brandweer de groot molestverzekering (terrorisme dekking) af te sluiten bij Mercer en de kosten ten laste te brengen van het budget brandweerverzekering.

2. Verbetering bedrijfsvoering januari-september 2004
1. Het college stemt in met de notitie van de directie inzake verbetering bedrijfsvoering over de periode januari-september 2004.
2. Conform haar toezegging agendeert het college de notitie voor de commissie AZ van november 2004.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aanvraag bouwvergunning/verzoek om vrijstelling t.b.v. de realisering van een
autoservicestation
Het college besluit om het verzoek om vrijstelling o.g.v. artikel 19a lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage te leggen. Indien er gedurende de terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend vraagt het college een verklaring van geen bezwaar aan bij GS.

2. Brief van de Waarderingskamer naar aanleiding van het onderzoek naar uitvoering herwaardering waardepeildatum 1 januari 2003.
Het college neemt de brief van de Waarderingskamer voor kennisgeving aan.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Adviezen commissie burgerzaken van 5 oktober 2004
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 5 oktober jl. voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

1. Bijeenkomst "Samenwerking tussen risicovolle bedrijven en overheden"
Het college is verhinderd de door Slagen voor Veiligheid georganiseerde bijeenkomst
"Samenwerking tussen risicovolle bedrijven en overheden" op 21 oktober 2004, bij te wonen