Besluitenlijst 12 september 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 12 september 2006BESLUITEN:
Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 september 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 06-09-2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Beslissing op een bezwaar
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het besluit tot vaststelling van het definitieve ver-mogen en de terugvordering van de reeds als lening verstrekte bijstand wordt gehandhaafd onder aanvulling van hetgeen is gesteld in het verweerschrift.

2. Bezwaarschrift
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het besluit tot beƫindiging van de WWB-uitkering blijft ongewijzigd in stand.

3. Re-integratiebeleid.
Het college stelt de uitgangspunten van het re-integratiebeleid vast en biedt deze ter vaststel-ling door de gemeenteraad aan.

4. Adviezen van de commissie burgerzaken 5 september 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Financiering streekmanager 2006 voor het gebied van Reconstructie De Meierij.
Het college besluit de gemeentelijke bijdrage tot financiering van de Streekmanager 2006 conform voorgestelde verdeling te voldoen.

2. Bezwaarschrift bouwvergunning
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor het uitbreiden van het pand blijft in stand.
3. Herziening exploitatieopzet Kloppend Hart 2006.
Het college besluit voor het project Kloppend Hart aan de raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de geactualiseerde exploitatieopzet 2006;
2. kennis te nemen van de beschikbare dekkingsmiddelen;
3. in te stemmen met de wijze waarop de uitgaven voor planschadeclaims worden verwerkt.Ingekomen stukken

1. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ekkersrijt.
Het college is verhinderd de lunchbijeenkomst van Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij te wonen.

2. Uitnodiging studiereis Brussel/SRE.
Het college woont de studiereis Brussel, georganiseerd door de SRE niet bij.