Besluitenlijst 13 april

U kunt hier de besluitenlijst van B en W nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 13 april 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 6 april 2004.
i1: Ook wethouder Van Ommen zal aanwezig zijn bij defilé avondvierdaagse.
Het college stelt de notulen verder vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Haalbaarheidsonderzoek gemeentehuis Son en Breugel.
Het college verstrekt aan DHV opdracht voor het verrichten van een integraal huisvestings-
onderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting van de gehele organisatie op de locatie Raadhuisplein 1. Ook met huisvesting van de politie dient in het onderzoek rekening gehou-den te houden.

3. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 7 april 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Proefsleuvenonderzoek pastorie Son.
Burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de resultaten van het archeologisch verwachtingsonderzoek en besluit:
1. de resultaten t.k.n. aan de commissie GZ te sturen en zal dhr. Emmerij uitnodigen voor een toelichting;
2. in te stemmen met het opdragen van het uitvoeren van een "proefsleuvenonderzoek" bij de pastorie aan BAAC.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen commissie burgerzaken van april 2004.
College neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 3 februari 2004 voor kennisgeving aan.

2. Cursus en Sinti-jongeren.
Het college besluit om een bedrag beschikbaar te stellen voor het volgen van een cursus voor 4 Sinti-jongeren. Het krediet beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien en te verantwoorden bij de eerstvolgende marap.

Ingekomen stukken

1. Opening galerie podium "Dejavu".
Burgemeester Gaillard verricht de officiële openingshandeling van galerie podium "Dejavu", voorheen de boerderij aan de Peellaan. Datum en tijd: 1 mei 2004, 15.00 uur.
Lokatie: Peellaan 40 te Son.

2. Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst Elektronische Overheid.
Het college is verhinderd tijdens de kennismakingsbijeenkomst "Samen werken aan de elektronische overheid". Datum en tijd: donderdag 29 april 2004, van 14.00 tot 17.00 uur.
Lokatie: Provinciehuis te 's-Hertogenbosch.

3. Opening Liedertafelfestival.
De burgemeester opent het Liedertafelfestival van de Krutjesgatse Liedertafel.
Datum en tijd: zondag 23 mei 2004, om 13.00 uur. Locatie: Kerkplein, Son.