Besluitenlijst 13 augustus

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 13 augustus van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 30 juli 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. N.a.v. onderwerp Kanaalstraat: College neemt met instemming kennis van voornemen tot voorbereiding van een collegebesluit tot het beschikbaarstellen van een terrein nabij het koelhuisje op de Driehoek. Daarbij aandacht schenken aan: - bouwkundige randvoorwaarden, hoogte, omvang, ligging enz.; - gronduitgifte d.m.v. erfpacht; - te voeren artikel 19 procedure. 2. Beleidsregels verboden handelingen gemeentebestuurders. BO/jbz Het college neemt kennis van de door Gedeputeerde Staten voorgenomen beleidsregels m.b.t. verboden handelingen gemeentebestuurders. De beleidsregels worden als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering geplaatst. De raad wordt voorgesteld de voorgenomen beleidsregels voor kennisgeving aan te nemen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Uitspraak Raad van State inzake het hoger beroep i.v.m. verleende bouwvergunning en vrijstelling ex artikel 19 lid 3 WRO voor realisering aanbouw. GZ/vrom Het college neemt de uitspraak van de Raad van State (i.v.m. verleende vrijstelling ex artikel 19 lid 3 WRO en bouwvergunning voor realisering aanbouw) voor kennisgeving aan. Het beroep is ongegrond verklaard. 2. Aanlegvergunning voor het graven en dempen van een sloot. GZ/vrom B&W verlenen aanlegvergunning voor het verplaatsen van een sloot. 3. Golfbaan/Bosgebied West. GZ/vrom Het college is in meerderheid van mening dat het formele gebrek gerepareerd moet worden overeenkomstig voorstel. Wethouder Bergmans neemt minderheidstandpunt in. Een nieuwe bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Verslag over de uitvoering Abw, IOAW en IOAZ (WFA) over het vergoedingsjaar 2001. BZ/SoZa 1. Het college hecht goedkeuring aan het bijgaande verslag over de uitvoering Abw, IOAW en IOAZ (WFA) over het vergoedingsjaar 2001; 2. De secretaris en de burgemeester tekenen de bijbehorende bestuursverklaring. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Overlast kauwen en kraaien. GZ/gemeentewerken Het college besluit de firma AVI Control opdracht te geven voor het verjagen van kauwen en kraaien met een roofvogel, voorlopig voor de duur van twee weken (Besluit van 5 augustus 2002 wordt bekrachtigd). 2. Bezwaarschrift tegen acceptatie van een melding 8.19 Wet milieubeheer. BO/jbz Het college besluit het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren. Het besluit tot acceptatie van de melding 8.19 Wet milieubeheer wordt gehandhaafd. Ingekomen stukken 1. Bestuursconferentie Integrale en transparante veiligheid. Het college is verhinderd de bestuursconferentie Integrale en transparante veiligheid te bezoeken. Locatie en tijdstip: LSOP-Concernlocatie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn op donderdag 3 oktober 2002 van 10.00 tot 17.00 uur. 2. Airborne Memorial Day. Wethouder Bergmans en wethouder Overbeek bezoeken de korte plechtigheid bij het Airbornemonument, ter gelegenheid van de herdenking van de soldaten van 101ste Airborne Divisie. Wethouder Bergmans voert het woord. Locatie en tijdstip: Airborne-monument Europalaan op zondag 15 september 2002 van 15.45 uur tot 16.00 uur. 3. Districtsgildenfeest St. Catharinagilde. De burgemeester bezoekt (een deel van) het Districtsgildenfeest: zij biedt de Erewijn aan (12.00 uur) en verricht samen met pastor Bakermans het eerste schot van het Koningsschieten (14.30 uur). Locatie en tijdstip: zondag 25 augustus 2002, van 9.30 tot 18.00 uur, diverse locaties in Son. 4. Feestelijke bijeenkomst Obragas. Wethouder Bergmans woont de feestelijke bijeenkomst ter afsluiting van het verkoopproces van Obragas Holding N.V. bij. Locatie en tijdstip: woensdag 28 augustus 2002, op een nader te bepalen locatie en tijdstip ('s avonds). 5. Afscheid dhr. drs. F.P.H. Segers (SRE). Het college is verhinderd de receptie ter gelegenheid van het afscheid van de heer drs. F.P.H. Segers, teamco├Ârdinator volkshuisvesting van het SRE, te bezoeken. Locatie en tijdstip: Stadspaviljoen, Alberdingk Thijmlaan 1, Eindhoven, donderdag 29 augustus 2002, van 16.30 tot 18.30 uur.