Besluitenlijst 13 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 december 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 6 december 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Convenant vrijplaatsen Brabant Zuid-Oost.
Het college stemt in met het Regionaal Convenant betreffende de aanpak van de handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen, benoemt tot lid van de Stuurgroep portefeuillehouder Gaillard en tot lid van de Projectgroep IVB-coördinator M. van Rooij.

3. Intentieverklaring samenwerking Son en Breugel met Nuenen.
Met het oog op de voorgenomen ondertekening van de intentieverklaring samenwerking Son en Breugel en Nuenen op 20 december 2005 besluit het college:
1. In te stemmen met de uitwerking van het samenwerkingsspeerpunt I&A, dat bijlage bij de intentieverklaring zal vormen;
2. Kennis te nemen van het persbericht over dit onderwerp.

4. Vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied 15 december 2005.
Het college bespreekt de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied d.d. 15 december 2005 voor en onderschrijft de onderstaande adviezen bij de diverse agendapunten.

5. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 7 december 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Planschadeclaim.
Het college besluit een verzoek om planschadevergoeding niet aan de gemeenteraad voor te leggen en de aanvrager te informeren omtrent de onmogelijkheid van het indienen van een verzoek om planschadevergoeding.

2. Bezwaarschrift tegen bouwvergunning 4 semi-bungalows Eekhoornlaan.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bestreden bouwvergunning voor 4 semi-bungalows aan de Eekhoornlaan blijft in stand.

3. Pastorietuin (Vroonhoven).
College stemt in met de gekozen aanpak voor het opknappen van de voormalige pastorietuin (Vroonhoven) door de afdeling Groen en Beheer en besluit aanlegvergunning te verlenen voor de diverse werkzaamheden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 december jl.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting provincie.
Het college, met uitzondering van wethouder Bergmans woont de nieuwjaarsontmoeting van de provincie bij op 12 januari 2006..

2. Uitnodiging PVGE/afd. Son en Breugel.
Het college is niet in de gelegenheid de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven e.o./afd. Son en Breugel e.o., bij te wonen.

3. Uitnodiging Kerstconcerten Son en Breugel.
Wethouder Bergmans, Van Ommen en Overbeek wonen het traditionele kerstconcert door het Sonabile Ensemble op 18 december a.s. in de St. Genovevakerk bij.

De burgemeester woont het Volkskerstconcert, georganiseerd door Stichting Amuson op
18 december a.s. in St. Petrus' Banden bij.