Besluitenlijst 13 februari 2007

Openbare besluiten van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 februari 2007


Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 februari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Benoeming stembureauleden.
Het college besluit voor de op woensdag 7 maart 2007 te houden verkiezing voor de leden van Provinciale Staten de voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de stembureaus van het 1e tot en met het 9e stemdistrict te benoemen.

3. Adviezenlijst commissie Algemene zaken d.d. 7 februari 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

4. Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2007.
Het college stemt in met de geactualiseerde bestuurlijke planning en laat deze agenderen voor de maart vergadering van de commissies.

5. Bedrijfsbezoeken Ekkersrijt 2007.
Het college stelt de lijst vast van de bedrijven op Ekkersrijt, die zij in de loop van 2007 graag wil bezoeken.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Investeringssubsidie Stichting Bewegingscentrum Son.
Het college besluit aan de Stichting Bewegingscentrum Son en Breugel een subsidie van
€ 1.000,-- toe te kennen.

2. Kleinschalige renovatie Vestzaktheater.
Het college besluit om door middel van het bijgevoegde raadsvoorstel de gemeenteraad te verzoeken € 84.000,-- beschikbaar te stellen voor een kleinschalige renovatie van het Vestzaktheater.
De dekking wordt gevonden door de lasten van deze investering voor 2007 ten laste te brengen van het flexibel gedeelte van de algemene reserve en de structurele lasten op te nemen in de meerjarenbegroting 2008 – 2011.

3. Bestuurlijke schaalvergroting kleine scholen.
Het college neemt kennis van de stand van zaken betreffende bestuurlijke schaalvergroting kleine scholen (samenwerking basisscholen met PlatOO).

4. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 februari 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Plan van aanpak economisch beleid.
Het college stemt in met het plan van aanpak en de daarbij behorende planning om te komen tot actief economisch beleid. Tijdens dit proces zullen (lokale) belangenorganisaties worden betrokken om het college te voorzien van advies om een maatschappelijk breed gedragen beleid te ontwikkelen. Het college gaat er hierbij van uit dat opzet gevormd wordt door een beknopt samenhangend kader (gebaseerd op SWOT, agenda van de toekomst en Master-plan Ekkersrijt) met een uitwerking per deelsector:
1. detailhandel en dienstverlening in bebouwde kom Son en Breugel (is prioriteit).
2. Agrarische sector
3. Ekkersrijt
4. Toerisme en recreatie.

2. Decembercirculaire/Gemeentefonds.
Het college neemt kennis van de financiële gevolgen van de decembercirculaire voor de algemene uitkering 2006. Het uiteindelijke voordeel van ca. € 8.000,-- te verwerken binnen de jaarrekening 2006.

3. Stand van zaken met betrekking tot golfbaan in het bosgebied west.
Het college stelt de voortgangsrapportage inzake de golfbaan vast en biedt deze ter informatie aan de commissie Grondgebiedzaken aan.