Besluitenlijst 13 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 13 juli 2004
1. Notulen B&W-vergadering d.d. 6 juli 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.
2. Aangepaste mandatenlijst.
Het college stelt bijgevoegde aangepaste mandatenlijst vast.
3. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 7 juli 2004.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.
4. Stalling regionaal brandweervoertuig VC2.
Het college stemt in met het ter beschikking stellen van een stallingsplaats voor een regionaal brandweer-ondersteuningsvoertuig in de brandweerkazerne. Daarnaast stemt college in met de geringe kosten die voortvloeien uit de (minimale) operationele inzetten.
Portefeuille: R.F. Bergmans
1. Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot verlening van vrijstelling ex art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening en bouwvergunning voor de vergroting van de woning wordt gehandhaafd onder aanvulling van de motivering.
2. Herinrichting pastorietuin.
Het college:
1. stemt in met de uitgangspunten voor de herinrichting van de pastorietuin als neergelegd
in de startnotitie;

2. nodigt drie tot vijf ontwerpers uit voor een visiepresentatie;
3. rapportage aan commissie GZ voorleggen.
3. Beknopt verslag commissie GZ d.d. 5 juli 2004.
Het college heeft kennis genomen van het beknopte verslag van de commissie grondgebiedzaken van 5 juli 2004.
Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel
1. Kunst in het Kloppend Hart.
Het college besluit:
1. in te stemmen met onderstaande bestuursopdracht tot het selecteren van een kunstenaar en doen realiseren van een kunstwerk in het centrum van Son;
2. bestuursopdracht aan raad voorleggen na inwinning advies commissie BZ;
3. NBKS opdracht te geven begeleiden van de gemeente en de kunstadviescommissie.
2. Adviezen commissie BZ d.d. 6 juli 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 6 juli 2004 voor kennisgeving aan.
Portefeuille J.C.H. Overbeek
1. Besluit op bezwaarschrift Eindhoven Airport.
Het college neemt kennis van de uitspraak inzake het ingediende bezwaarschrift tegen de uitbreiding van vliegbewegingen en besluit af te zien van een beroepsprocedure. Het besluit op het bezwaarschrift wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.
2. Aanschaf telemetrie t.b.v. rioolzorg.
Het college stelt een bedrag beschikbaar voor de vervanging van de hoofdpost storingsmeldingen en de vervanging computer rioolgemaal bergbezinkbassin Veerstraat.
3. Mandaatbevoegdheid fase 1 uitwerking omnisporthal.
Het college besluit om in aanvulling op het besluit van 1 juni 2004 wethouder Overbeek te mandateren voor de gehele uitvoering van fase 1 van de raamovereenkomst bouwmanagement.