Besluitenlijst 13 maart 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 maart 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 maart 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Onderzoek doelmatigheid en rechtmatigheid.
Het college geeft opdracht tot uitvoering van het voorstel voor onderzoek naar de werkprocessen verlening en handhaving van evenementenvergunningen. Het college legt ingevolge art. 213A Gemeentewet, het voorstel ter kennisname voor aan de raad.
3. Verkoop voormalig politiebureau.
1. Het college stemt in met de verkoop door Stichting De Schutsboom van het perceel Hendrik Veenemanstraat 1-3-5 (voormalig politiebureau);
2. De inkomsten hieruit voor de gemeente (circa € 27.500,-) worden ten gunste
van reserve kunstaankopen gebracht.
3. De overige bestuursleden van de stichting wordt voorgesteld de procedure tot
ontbinding van de stichting te starten.

4. Verslag werkbezoek Commissaris van de Koningin.
Het college neemt kennis van het verslag van het werkbezoek van de Commissaris van de Koningin op 8 februari 2007 aan Son en Breugel en stuurt dit verslag ter kennisname aan de fractievoorzitters.

5. Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders.
Het college besluit tot de volgende aanpassing van de portefeuilleverdeling: Wet
Maatschapppelijke Ondersteuning (uitvoering), gezondheidszorg en grondbedrijf gaan over van wethouder Starmans naar wethouder Verschelling. Zie bijlage voor nieuwe verdeling.

6. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 8 maart 2007.
Advies: Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Inventarisatie/classificatie openbare verlichting.
Het college van burgemeester en wethouders besluit Heijmans techniek en
mobiliteit opdracht te verstrekken voor het inventariseren en classificeren van de openbare
verlichting exclusief Ekkersrijt. Krediet is nog beschikbaar.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 maart 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Project aanleg Kunstgrasvelden.
Het college besluit
1. De voorbereidingen te treffen voor de aanleg van twee kunstgras-voetbalvelden binnen sportpark Schuttersheide;
2. In te stemmen met de gunning van de (bijgestelde)projectopdracht SBC aan ProCensus voor de voorbereiding en uitvoering van deze aanleg;
3. Een voorstel voor te formuleren praktische kaders met betrekking tot dit (totale) project wordt tegemoet gezien.

2. Stand van zaken (implementatie) Wmo.
Het college neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft de
(implementatie van) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Uitspraak beroep – tweede bedrijfswoning.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank tot ongegrond-
verklaring van een beroep inzake de weigering vrijstelling te verlenen t.b.v. de realisering van een tweede agrarische bedrijfswoning aan de Brouwerskampweg.

2. Elfde wijziging bouwverordening 1992.
Het college:
1. stemt in met het conceptraadsvoorstel inzake de elfde wijziging van de
bouwverordening 1992,
2. besluit, onder voorwaarde dat de raad de elfde wijzing vaststelt, de bevoegdheid tot het beoordelen of licht-vergunningsplichtige bouwwerken niet in strijd zijn met de
redelijke eisen van welstand te mandateren aan de directie.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Kern met Pit.
Wethouder Starmans woont de prijsuitreiking van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit,
georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, bij.
Het is een wedstrijd waarbij bewonersgroepen worden uitgenodigd hun directe
leefomgevingeigenhandig te verbeteren.
Vanuit Son en Breugel is de prijs gewonnen door mevr. A. Mariën van Wijkvereniging ’t Zand/werkgroep Bos en Beek met het project ‘Recreëren tussen Bos en Beek.
Datum/tijd: vrijdag 30 maart 2007, 14.00 – 17.30 uur.
Locatie: provinciehuis

2. Uitnodiging Zorgcentrum de Vloed.
Wethouder Verschelling en wethouder Overbeek wonen, in verband met de landelijke open dag zorg, de open dag bij zorgcentrum De Vloed bij.
Datum/tijd: zaterdag 17 maart 2007, 13.30 – 16.30 uur
Locatie: zorgcentrum De Vloed

PORTEFEUILLEVERDELING 2006 - 2010
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SON EN BREUGEL


1. Burgemeester dhr. drs. J.F.M. Gaillard
• Algemene beleidscoördinatie
• Bestuurlijke aangelegenheden
• Openbare orde en veiligheid
• Dienstverlening aan de burger (frontoffice)
• Communicatie en voorlichting
• Personeel en organisatie
• Ondersteuning en faciliteiten
• Informatie & automatisering

2. Wethouder mevr. drs. M.C. Starmans-Gelijns (VVD)
• Maatschappelijk welzijn (met uitzondering van gezondheidsbeleid)
• Sociale zaken
• Onderwijs, kunst en cultuur
• Wijkbeheer en openbare werken

3. Wethouder mevr. mr. J.C.R. Verschelling (CDA)
• Financiën
• Economische zaken, recreatie & toerisme
• Sport
• Gezondheidsbeleid
• WMO
• Juridische aangelegenheden
• Grondbedrijf

4. Wethouder dhr. ir. J.C.H. Overbeek (PvdA/GroenLInks)
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Volkshuisvesting
• Verkeer & vervoer
• Coördinatie woonwagenzaken
• Milieu, landbouw, natuur

Laatstelijk gewijzigd 13 maart 2007