Besluitenlijst 13 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 6 mei 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Horecavergunning. Het college besluit de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet te verlenen. 3. Organisatiestructuur/ front office- back office. Het college stemt in met de verdere uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur gebaseerd op een directiemodel op basis van producten en de inrichting van een centrale publieksbalie overeenkomstig het advies van de Projectgroep TOV d.d. 2 april 2003. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag om bouwvergunning voor plaatsing brandstoftanks en waterputten (STE). Het college besluit om aan de ingebrachte inspraakreactie voorbij te gaan, de aanvraag gedurende vier weken ter inzage te leggen en, indien er geen reacties worden ingediend, de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 2. Bouwvergunning, nieuwe beslissing op bezwaar (STE). Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften wordt het bezwaarschrift d.d. 26 augustus 2002 gegrond verklaard. De bouwvergunning voor het oprichten, vernieuwen en vergroten van een autoservicestation wordt alsnog geweigerd. 3. bezwaarschrift tegen bouwvergunning (STE). Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift d.d. 24 januari 2003 ongegrond te verklaren. De bestreden bouwvergunning wordt gehandhaafd onder toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid die artikel 1 van paragraaf III van het bestemmingsplan "Kanaalstraat e.o., 1e herziening" biedt. Tevens wordt, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het verzoek om vergoeding van de gemaakte proceskosten afgewezen. 4. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 6 mei 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Protocol overlast bestrijding jongeren Het college neemt kennis van het protocol overlast bestrijding jongeren en legt deze ter inzage voor de commissie Burgerzaken. Tevens besluit ze de ondergrond van de ontmoetingsplek Beemdstraat te verharden. 2. Tussentijdse rapportage subsidie bibliotheekwerk. Het college stemt in met de tussentijdse rapportage aan de provincie over de subsidie bibliotheekwerk. 3. Besluitenlijst commissie burgerzaken van 6 mei 2003. Het college neemt de besluitenlijst voor kennisgeving aan. 4. Statuten RIO Zuidoost-Brabant. Het college stemt in met de statuten van het RIO Zuidoost-Brabant, maar maakt wel enige kritische opmerkingen over de bestuurlijke structuur. Het college gaat er van uit dat e.e.a. budgettair neutraal geschiedt. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Definitieve beschikking gehele intrekking milieuvergunning. Het college besluit de milieuvergunning, rustende op een perceel aan de Sonniuswijk te Son