Besluitenlijst 13 november 2012

Portefeuille: burgemeester 
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 november 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Handhavingsprogramma 2013

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het handhavingsprogramma 2013
 2. dit programma ter kennis te brengen aan de commissie Algemene zaken op 28 november 2012

3. Regionaal beleidsplan politie Oost-Brabant
 

Het college besluit in te stemmen met het commissievoorstel over het Regionaal Beleidsplan Oost-Brabant 2013-2014.

4. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Ekkersrijt

Het college neemt kennis van het besluit van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Ekkersrijt.
Het college besluit:

 • in te stemmen met het liquidatieplan Industrieschap Ekkersrijt
 • in te stemmen met de wijziging van artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling
 • tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling
 • voor de financiële vertalingen in de begroting van de gemeente Son en Breugel, de tweede begrotingswijziging 2013 vast te stellen.

Het college besluit de gemeenteraad positief te adviseren om:

 • in te stemmen met het liquidatieplan Industrieschap Ekkersrijt
 • in te stemmen met de wijziging van artikel 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling
 • te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling
 • voor de financiële vertalingen in de begroting van de gemeente Son en Breugel, de tweede begrotingswijziging 2013 vast te stellen.

5. Gesprek met adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.

Het college bereidt het gesprek voor, dat op 14 november 2012 plaatsvindt met de adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.

6. Raadsvergadering d.d. 15 november 2012.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 15 november 2012 zijn geagendeerd.

 7. Toekenning Vrijwilligerspenning.

Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken rond de jaarwisseling, en zal dit in een besloten gedeelte van de vergadering van de raadscommissie algemene zaken van 28 november a.s. met die commissie bespreken.


Portefeuille: R. Visser
 

1. Vaststellen bestemmingsplan "Sonniuswijk 21"

Het college besluit het bestemmingsplan (wijzigingsplan) "Sonniuswijk 21" vast te stellen.

2. Beslissing op bezwaar

Het college besluit een bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

3. Beslissing op bezwaar (omgevingsvergunning)

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

4. Bouwplan Ekkersrijt 7302.

Het college besluit:
a. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het uitbreiden van de magazijnruimte op het perceel Ekkersrijt 7302 te Son;
b. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

5. Huisvesting HOi-huis.

Het college besluit om mee te werken aan het vervangen van 2 opslagcontainers voor 3 tijdelijke units als uitbreiding van het HOi-huis op het perceel Taylorstraat 1C.

6. Beëindiging samenwerking met Streekraad Het Groene Woud.

Het college besluit om middels opgestelde brief de Streekraad Het Groene Woud in kennis te stellen van de beëindiging van de samenwerking met de gemeente Son en Breugel.

7. Voortgangsrapportage november 2012 centrumvisie Son.

Het college stemt in met de voortgangsrapportage centrumvisie Son en legt deze voor aan de commissie GZ ter opiniëring en biedt deze ter informatie aan de ondernemingsraad aan.

8. Vaststellen belastingverordeningen

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van diverse belastingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen, zoals in concept is bijgevoegd. Daarnaast besluit het college de zogeheten “ROEB-lijst 2013” vast te stellen.

9. Ontwerpbestemmingsplan "Evenementen"

Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan “Evenementen” vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure
 

 Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Beslissing op bezwaar (Wwb)

Het college besluit een bezwaarschrift , conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

2. Uitwerkingsplan Oud Meer 2013 - 2024

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het definitief concept Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024;
 2. het definitief concept Uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024 voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
 3. de raad voor te stellen het definitief ontwerp uitwerkingsplan Oud Meer 2013-2024 vast te stellen.

Ingekomen stukken
 

1. Uitnodiging voor bedrijfsbezoek en lunch OvE bij Holt Waterloo op 29 november.
De wethouders en de secretaris wonen het bedrijfsbezoek en de lunch bij Holt Waterloo bij.
Datum/tijd11.30 uur
Locatie: Ekkersrijt 4304